Transport escolar

Finalitat:

Fer efectiu el Decret 161/1996, que regula el servei escolar de transport, i que estableix que les comunitats educatives prestaran de forma gratuïta el servei escolar de transport per a l’alumnat d’educació primària i d’educació secundària obligatòria que per tal de garantir la qualitat de l’ensenyament hagi de ser escolaritzat fora del seu municipi.

Prestacions:

Gratuïtat del servei de transport escolar per a l’alumnat d’educació primària i d’educació secundària obligatòria que hagi de ser escolaritzat fora del seu municipi. El servei de transport escolar inclou la presència, com a mínim, d’una persona acompanyant que realitzarà tasques de vigilància i control. Quan no sigui possible l’establiment del servei de transport escolar s’establiran ajuts individuals, que s’abonaran prèvia justificació de la despesa.

Adreçat a:

Alumnes que cursen ensenyaments de caràcter obligatori i estan escolaritzats a la comarca de l’Alt Empordà.

Més informació a l’enllaç següent:

https://www.altemporda.org/portal/cultura-i-ensenyament/ensenyament/transport-escolar