FP DUAL

Formació Professional DUAL

Què és l’FP DUAL?

 • La Formació Professional Dual combina l’aprenentatge de l’estudiant en una empresa (amb reconeixement acadèmic) amb la formació a l’institut, augmentant la col·laboració, en el procés formatiu dels alumnes, entre els centres de treball i els centres de formació professional.
 • En aquest model educatiu l’empresa assumeix responsabilitats de formació i l’estudiant rep una compensació econòmica.

Per a què l’FP Dual?

L’FP dual té com a objectius:

 • Augmentar la vinculació, coresponsabilitat i transferència de coneixements entre les empreses i als centres educatius.
 • Adaptar la formació a les demandes i necessitats dels sectors professionals.
 • Millorar l’aprenentatge i la qualificació professional dels estudiants d’FP.

Agents implicats:

El tutor/a d’empresa, designat pel centre de treball, planifica les activitats que l’alumne-aprenent desenvoluparà a l’empresa, i en fa el seguiment i les valoracions corresponents.

Tasques clau del tutor/a d’empresa:

 • Transferència de coneixement.
 • Valoració del procés formatiu.

Seguiment de l’estada dual

L’estudiant, el tutor/a d’empresa i el tutor/a de l’institut fan el seguiment del procés formatiu de l’alumne/a, que es recull a través de la plataforma del Banc Integral de Dades (sBID).

Aspectes de gestió

Documents de gestió FP dual

 • Conveni de col·laboració (conveni marc).
 • Acord formatiu (concreció del conveni per a cada estudiant).
 • Pla d’activitats (activitats formatives previstes en el centre de treball).

Processos de gestió i pagament

 • L’empresa ha de donar d’alta el Codi de compte secundari TRL 986 i el codi de col·lectiu específic 9928: Pràctiques curriculars externes.
 • La data d’alta de la seguretat social ha de concordar amb la data d’inici de l’acord formatiu i la baixa amb la data de finalització.
 • La percepció mensual mínima de l’estudiant becari està fixat en l’IPREM de l’any en curs (any 2019: 537,84 euros/mes, que equival a 3,36 euros/hora), i s’aplica en proporció al temps efectiu d’estada a l’empresa.
 • L’alumat aprenent ha de rebre mensualment aquesta compensació o ajut de formació recollit en un rebut expedit per l’empresa.

Contacteu amb nosaltres

Institut La Bisbal
c/ Eusebi Díaz Costa,16-38
La Bisbal d’Empordà
972640016

https://agora.xtec.cat/ieslabisbal/fp-dual/

Coordinació FP Dual
Ariadna Lleonart Sitjar
fpdual@ieslabisbal.cat