Batxillerat

Què és
El Batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i està consti-tuït per uns estudis polivalents, integradors, flexibles i amb una dimensió ori-entadora.
El Batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteri-ors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.
Aquesta etapa de formació acadèmica es distribueix en dos cursos, amb una càrrega lectiva de 30 hores setmanals.
Organització
El batxillerat s’organitza en tres modalitats: Arts, Ciències i tecnologia i Huma-nitats i Ciències Socials.
En el nostre centre, cada una d’elles s’organitza en dues vies. O sigui, ofe-rim sis tipus de batxillerat en total:
1 Arts plàstiques 4 Científic tecnològic
2 Científic biosanitari
3 Social
4 Científic tecnològic
5 Humanístic
6 Musical i arts escèniques