ACCÉS AL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE TERRISSA. INS LA BISBAL:

Convocatòria de setembre (part específica)
Inscripcions i llista d’admesos a les proves: del 1 al 6 de setembre.
Presentació de la documentació en el moment de la inscripció.
Proves específiques: 7 setembre, 9 h.
Qualificacions: 12 setembre.
Informació sobre les proves: requisits, documentació, mostres, qualificacions.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/