CFGS – Condicionament Físic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

Durada

2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics (1650 h. impartides a l’Institut i 350 h. de formació en centres de treball).

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,

 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,

 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o

 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Què estudiaràs?

 • Valoració de la Condició Física i Primers Auxilis

 • Habilitats Socials

 • Fitnes en Sala d’Entrenament Polivalent

 • Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical

 • Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical

 • Condicionament Físic a l’Aigua

 • Tècniques d’Hidrocinèsia

 • Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional

 • Formació i Orientació Laboral

 • Empresa i Iniciativa Emprenedora

 • Anglès

 • Projecte de Condicionament Físic

 • Formació en Centres de Treball

Horari:

Un grup de dos cursos (1r curs i 2n curs) en horari de matí.

De què treballaràs?

 • entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques,

 • entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius,

 • entrenador o entrenadora personal,

 • instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal,

 • promotor o promotora d’activitats de condicionament físic,

 • animador o animadora d’activitats de condicionament físic,

 • coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia,

 • monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins,

 • instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

Estudis universitaris als quals pots accedir un cop superat el cicle

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Per a més informació, pots consultar aquest tríptic.