CFGM – Salvament i socorrisme

Salvament i socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). Pots consultar el nostre bloc del cicle en aquest enllaç.

Durada

Té una durada de 1.155 hores, distribuïdes en dos cicles que es cursen en un únic curs acadèmic:

TOTAL: 1155 HORES

CICLE INICIAL

495 H.

CICLE FINAL

660 H.

 • El cicle inicial capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

 • El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.
  Té una durada de 660 hores.

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 • Superar una prova específica d’accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

Què estudiaràs?

Els continguts s’organitzen en mòduls, que es distribueixen en blocs:

Cicle inicial (495 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)

 • Primers Auxilis (30 hores)

 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)

 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (295 hores)

 • Instal·lacions Aquàtiques i Materials (20 hores)

 • Metodologia de Salvament i Socorrisme (65 hores)

 • Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Salvament i Socorrisme (25 hores)

 • Seguretat i Intervenció en Instal·lacions Aquàtiques (65 hores)

 • Formació Pràctica (115 hores)

Cicle final (660 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)

 • Bases de l’Entrenament Esportiu (70 hores)

 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)

 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)

 • Gènere i Esport (10 hores)

Mòduls del bloc específic (480 hores)

 • Escola de Salvament i Socorrisme (30 hores)

 • Preparació Física del Socorrista (35 hores)

 • Perfeccionament Tècnic en Salvament i Socorrisme (50 hores)

 • Organització d’Esdeveniments de Tecnificació en Salvament i Socorrisme (35 hores)

 • Espais Aquàtics i Materials (60 hores)

 • Seguretat i Intervenció en Espais Aquàtics Naturals (90 hores)

 • Formació Pràctica (180 hores)

Horari:

Un grup en torn de matí.

De què treballaràs?

· Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al cicle final i

 • al món laboral, com a:

  • monitor o monitora de salvament i socorrisme,

  • jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,

  • socorrista en piscines,

  • socorrista en parcs aquàtics,

  • socorrista en piscines naturals.

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

 • a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxillerat;

 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxillerat;

 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i

 • al món laboral, com a:

  • entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,

  • coordinador o coordinadora en escoles esportives de salvament i socorrisme,

  • responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural,

  • socorrista en platges marítimes,

  • socorrista en platges fluvials,

  • socorrista en llacs i embassaments,

  • socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,

  • socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,

  • socorrista en activitats nauticoesportives,

  • àrbitre auxiliar.

Per a més informació, pots consultar el tríptic de nivell inicial i el de nivell final i la guia d’accés als ensenyaments esportius de GM

Més informació al web del Departament d’Ensenyament a Estudiar a Catalunya.