CFGM – Atenció a persones en situació de dependència

La competència general d’aquest tècnic és atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan sigui necessari.

Llibres TAPD 19-20

Durada del cicle

2000 hores. De les quals 1617 hores són impartides a l’Institut en dos cursos acadèmics, i 383 hores estan destinades a la formació pràctica en centres de treball.

Vies d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Títol de graduat o graduada en educació secundària (ESO)
 • Títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica auxiliar (FP1 o equivalent)
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Haver superat la prova d’accés als CF de GM
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Mòduls professionals que estudiaràs

 • Organització de l’atenció a persones en situació de dependència
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Atenció i suport psicosocial
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • Teleassistència
 • Suport domiciliari
 • Suport en la comunicació
 • Destreses socials
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • FCT (Formació en centres de treball)

Horari:

Un grup de dos cursos (1r curs i 2n curs): horari de matí

On puc treballar:

Les persones que obtenen aquest títol poden exercir la seva activitat professional en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

 Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Cuidador o cuidadora de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis
 • Cuidador o cuidadora en centres d’atenció psiquiàtrica
 • Governant o governanta de persones en situació de dependència en institucions
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat
 • Auxiliar d’ajuda a domicili
 • Assistent d’atenció domiciliaria
 • Treballador o treballadora familiar
 • Auxiliar d’educació especial
 • Assistent personal
 • Teleoperador o teleoperadora de teleassistència

Què puc continuar estudiant?

 • Cursar un altre CF de GM
 • Accedir a un CF de GS, si es té el títol de batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un CF de GM)
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés)
 • Cursar el curs d’accés a CFGS