Informació prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

RESOLUCIÓ EDU/208/2021, d’1 de febrer (DOGC núm.8336-8.2.2021)

  • Publicació de resultats de la prova d’accés

La qualificació de les proves es publica al web del Departament d’Educació, i es pot consultar utilitzant el número de document d’identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el codi de sol·licitud que consta al resguard de la inscripció:

  1. Qualificacions provisionals: 25 de maig de 2021.
  2. Qualificacions definitives: 2 de juny de 2021.
  • Reclamacions i recursos

La persona aspirant té dret a sol·licitar aclariments respecte de les qualificacions obtingudes així com a presentar reclamació contra la qualificació provisional. La reclamació s’ha d’adreçar al/la president/a de la comissió avaluadora, mitjançant un escrit presentat al centre on s’hagi examinat, en el termini dels 3 dies hàbils següents a comptar a partir de l’endemà de la publicació i d’acord amb l’horari d’atenció al públic del centre on s’hagi examinat.

La comissió avaluadora resol les reclamacions amb la publicació de les qualificacions definitives.

Termini per presentar reclamacions al centre: del 26 al 28 de maig de 2021 al correu:  consergeria@insgallecs.cat   (document reclamacions)

 

  • Els certificats de la prova completa es podran recollir a la secretaria del centre a partir de les 12h de dimecres dia 2 de juny de 2021.
  • Els certificats d’una part de la prova es podran recollir a la secretaria del centre a partir de les 12h de divendres dia 2 de juliol de 2021.

 

Mollet del Vallès, 12 de maig de 2021.