El batxillerat és l’etapa d’estudis postobligatoris que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals i per accedir-hi cal tenir el títol de Graduat en Secundària o equivalent.

El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals de grau superior com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Al nostre institut, es pot escollir entre dues modalitats de batxillerat: ciències i humanitats / ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.