Altres tràmits

Documents per a diferents tràmits a la Secretaria del centre:

– Sol.licitud genèrica: DOCUMENT

– Sol.licitud  i informació equivalència nivell de català: DOCUMENTINFORMACIÓ

– Sol.licitud títol BTX: DOCUMENT

Els títols (ESO i BTX) seran lliurats a la secretaria del centre, en hores d’oficina, presentant el resguard de la sol·licitud i el seu DNI.

En el cas que el titular no pugui recollir personalment el títol, podrà autoritzar a una altra persona, la qual, a més del seu DNI, haurà de presentar la següent documentació:

Document acreditatiu de l’autorització.
– Fotocòpia simple del DNI del/de la sol·licitant del títol.

A més, si no podeu aportar el resguard, caldrà presentar també aquest document:

– Sol.licitud lliurament títol sense resguard: DOCUMENT