Projectes Educatius

­­­

ELS PROJECTES DE CENTRE

Actualment, l’Institut El Castell està treballant en els següents projectes:

PROJECTE DE CENTRE DE TUTORIA COMPARTIDA

Tradicionalment, com a reforç de l’acció tutorial de grup, el professorat del Centre comparteix la tutoria d’orientació de l’alumnat per tal de fer-ne el seguiment personalitzat i esdevenir un referent per al treball amb les famílies. Així, per a cada grup d’alumnes s’estableix una tutoria grupal i una cotutoria d’orientació.

 

PLA DE FORMACIÓ  DE CENTRE

L’objectiu d’aquest projecte és aconseguir que un bon nombre de professorat del centre millori la seva formació en tres àmbits, detectats a partir de les necessitats de centre. En els últims anys s’ha realitzat formació en els següents àmbits:

  • Els recursos TIC
  • La convivència i gestó de l’aula
  • La didàctica i metodologia
  • La metodologia CLIL en el tractament de les llengües estrangeres

 

PROJECTES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

En els darrers anys, a la nostra vila s’ha endegat una línia de treball conjunta entre l’Ajuntament i els centres educatius. Aquest treball ha possibilitat, en l’àmbit de Secundària, la creació de la Xarxa Educativa Local. Aquesta està formada per professionals dels centres, l’Ajuntament i l’EAP i consta de tres diferents comissions: Orientació (en acabar l’ESO), Absentisme i Currículum inclusiu. En aquests darrers anys, aquesta organització ha permès un treball en xarxa d’importants aspectes de la Secundària, alhora que ha anat creant les condicions per anar compartint i avançant en noves propostes i estratègies.

Fruit d’aquest treball tenim el projecte “Tu hi ets”, d’iniciació professional a 4t d’ESO, i el projecte de suport a l’àmbit pràctic, “L’hort ecològic i trencadís”.

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC

El projecte lingüístic com a part del PEC és el recull organitzat dels acords de la comunitat educativa sobre les propostes de l’ensenyament i aprenentatge de les llengües i la comunicació. L’Institut El Castell és un centre que presenta una realitat plurilingüe creixent, que treballa per a l’educació intercultural i la cohesió social.

 

COMPARTIM CONVERSES (PARELLES LINGÜÍSTIQUES)

L’objectiu principal d’aquest projecte és que l’alumnat nouvingut (aprenents lingüístics) del nostre centre millori la seva competència comunicativa en llengua catalana mitjançant la conversa amb companys i companyes voluntaris, d’edats similars, amb bona competència lingüística en català.

GRUP EXPERIMENTAL CENTRES PLURILINGÜES

El nostre centre ha entrat a formar part del Grup Experimental de Plurilingüisme del Departament d’Ensenyament, el que permet oferir fins un 15% de currículum ESO en llengua estrangera i assolir el nivell B1 en acabar 4t ESO a aquell alumnat que superi aquest currículum.

 

PROJECTE SHARING TO LEARN

Experiència d’aprenentatge-servei en llengua estrangera a Esparreguera, que té com a objectiu afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa. L’alumnat amb molt bon nivell de llengua anglesa de 4t ESO i de 1r de Batxillerat actua com a LAs (Language Assistants) dels alumnes de Primària.

 

PLA CATALÀ ESPORT I ESCOLA

Dinamització d’activitats lúdico-esportives en la franja d’esbarjo i en la franja extraescolar, per tal de fomentar els hàbits saluidables i de convivència entre l’alumnat del Centre.

 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ ESCOLAR

Aquest programa, malgrat estar finalitzat com a Projecte d’Innovació, continua vigent dins la cultura de Centre. Té el doble objectiu de formar alumnat en la resolució de conflictes que inevitablement sorgeixen en qualsevol comunitat educativa i treballar aquesta resolució oferint el servei de Mediació en els casos que sorgeixin durant el curs.