Història

Història del centre

L’INS Salvador Dalí va obrir les portes l’any 1985 com a extensió de l’únic institut que hi havia al Prat en aquella època, l’INS Baldiri Guilera. Era conegut com a Prat II i ocupava un edifici annex a aquell institut amb uns altres aularis prefabricats que es van ubicar a banda i banda de l’edifici principal i que es van haver d’anar ampliant amb barracons a mesura que anava augmentant el nombre d’alumnes matriculats.

Dos anys més tard, el centre ja va ser configurat administrativament com a institut independent i va ser a finals de l’any 1989 que va ser batejat amb el nom actual, Salvador Dalí. A l’octubre de l’any 1990, després d’una demanda continuada per part de tota la comunitat educativa davant les molèsties que comportava treballar en mòduls prefabricats, es va traslladar definitivament al seu actual emplaçament, al carrer Pare Andreu de Palma.

Edifici i instal·lacions

L’Institut d’Educació Secundària Salvador Dalí s’ubica al Prat de Llobregat, concretament al districte 1, a l’extrem nord del municipi. Es tracta d’una zona relativament tranquil·la, poc sotmesa als enrenous i al trànsit del centre del poble, i a la vora de la zona del polígon industrial Estruch.

La parcel·la que ocupa tot el recinte escolar és de dimensions considerables i està delimitada per un mur que en rodeja tot el perímetre.

A l’interior hi trobem dos edificis. El més petit és d´una sola planta i és on hi ha ubicades la cantina, una aula, una aula-taller de l’àrea de Tecnologia i el seu magatzem associat.

L’edifici principal és de forma rectangular i té tres plantes. Disposa dels següents equipaments i serveis:

– Vint-i-tres aules ordinàries.

– Dues aules de desdoblament.

– Gimnàs cobert.

– Dos vestidors amb dutxes.

– Un pati interior descobert.

– Quatre laboratoris: biologia, geologia, física i química.

– Dues aules d’Educació Visual i Plàstica.

– Una aula-taller de Tecnologia.

– Una aula d’Idiomes.

– Una aula de Música.

– Dues aules d’Informàtica.

– Dues aules amb mitjans audiovisuals.

– Una aula polivalent.

– Les dependències de Secretaria i Consergeria.

– Sis despatxos per als diferents departaments i/o seminaris.

– Una sala de professors.

– Tres despatxos per a la Junta Directiva.

– Sis serveis sanitaris per al conjunt de la comunitat educativa.

– Altres dependències: despatx AMPA, aula de visites, magatzems, tallers de manteniment, zona de caldera,…

L’espai exterior del centre disposa dels elements següents:

Entrada principal amb zones d’aparcament per bicicletes.

Bosc de ribera: espai delimitat en un dels extrems del centre on s’hi localitza una bassa de dimensions reduïdes rodejada amb les espècies arbòries i arbustives pròpies del bosc de ribera litoral i mediterrani. En una superfície aproximada d’uns 700 m2 que es van plantar amb 24 exemplars d’arbres de 5 espècies diferents i 76 arbustos de 9 espècies diferents.

Hort: al costat del bosc de ribera s’hi localitza un espai on es cultiven periòdicament les principals hortalisses mediterrànies; també hi ha una zona d’herbes aromàtiques i una altra zona amb diferents tipus d’arbres fruiters.

Una pista de bàsquet.

Una pista poliesportiva.

Un espai esportiu polivalent exterior de terra.

Oferta educativa

 A l’Institut Salvador Dalí s’imparteixen tots els cursos de la Educació Secundària Obligatòria i dues modalitats del Batxillerat: la modalitat de Ciències i Tecnologia i la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

 Alumnat

 L’alumnat actual que s’incorpora al nostre centre prové bàsicament de les tres escoles que té adscrites. Aquestes són:

– Escola Charles Darwin (dues línies).

– Escola Josep Tarradellas (dues línies).

– Escola Joan Maragall (una línia).

Pel que fa al batxillerat, el centre es nodreix sobretot del propi alumnat que finalitza l’etapa obligatòria de l’ESO, però també incorpora alumnes que provenen de centres privats concertats del Prat de Llobregat i alguns altres que vénen de centres privats i/o concertats de Barcelona.

Valors del centre

L’Institut Salvador Dalí té com a principal objectiu educar i formar l’alumnat que hi estudia en un entorn que els sigui motivador i que els permeti assolir el màxim de coneixements i de competències, tot encaminat a aconseguir uns futurs ciutadans competents i responsables al llarg de la seva vida.

Per aconseguir aquests propòsits el centre es regirà pels valors següents:

1.- Tot el procés d’aprenentatge ha d’anar més enllà del simple fet acadèmic, de manera que el centre vetllarà explícitament perquè l’educació que s’hi imparteix incideixi també en els béns socials com ara el respecte, la solidaritat, la protecció de l’entorn i la responsabilitat individual.

2.- En la mateixa mesura que l’Institut es declara un centre laic i plural, no s’admetrà cap tipus de discriminació per causes religioses, ètniques, ideològiques,…

3.- D’acord amb la legislació vigent, es defensaran els valors d’una societat basada en un govern democràtic i serà el Consell Escolar qui en serà el màxim exemple.

4.- L’Institut vetllarà especialment per eradicar i controlar qualsevol actuació xenòfoba o racista i defensarà aquells comportaments solidaris envers el proïsme que fomentin el diàleg i la tolerància entre els diferents membres de la comunitat educativa.

5.- Es treballarà perquè es deixin de banda aquells comportaments que puguin fomentar la desigualtat entre els rols femenins o masculins; també es procurarà evitar discriminacions en matèria d’orientació sexual.

6.- Entenent totes les llengües com un bé cultural i social, i d’acord amb la llei vigent, la llengua catalana és la llengua vehicular en tot el procés d’aprenentatge.

7.- Es potenciarà que tota la comunitat educativa adopti com a seu el propòsit d’aconseguir el màxim esforçant-se també el màxim, tant a nivell personal com acadèmic.

8.- La comunitat educativa assumirà les diferències d’aprenentatge i de maduresa que hi pugui haver entre l’alumnat i potenciarà aquelles metodologies que possibilitin els resultats acadèmics i personals més òptims.

9.- Per poder garantir que la vida diària del centre afavoreixi l’estudi, es potenciarà el respecte mutu i també el respecte cap al centre i cap al material que es fa servir de manera que tothom s’haurà de sentir responsable dels deures que ha de seguir pel fet de formar part d’una comunitat educativa.

10.- Utilitzarem tots els mitjans que tenim a la nostra disposició per orientar i assessorar el nostre alumnat sobre les diferents possibilitats formatives i laborals que té al seu abast un cop finalitzi la seva etapa educativa al nostre centre.

11.- A l’hora de resoldre conflictes, seran el diàleg i la mediació entre els diferents membres de la comunitat educativa els principals vehicles per solucionar-los. Serà quan s’esgoti aquesta via que s’aplicaran sancions, sempre d’acord amb la normativa vigent, per tal de mantenir el respecte entre els membres de la comunitat educativa i per tal d’assegurar el dret d’estudi de tot l’alumnat.

12.- Es vetllarà perquè la comunicació amb les famílies sigui fluïda i perquè entre l’AMPA i el centre hi hagi un bon nivell de cooperació. De la mateixa manera, també es treballarà perquè la relació amb les diferents institucions del Prat del Llobregat siguin beneficioses per a tothom.

13.- Es procurarà administrar de manera eficient els diferents recursos de què disposa el centre, tot obeint aquells criteris i aquelles prioritats acceptades per tota la comunitat educativa. Sempre que sigui possible, es valoraran aquelles propostes que assumeixin criteris de sostenibilitat.

Objectius del centre

 L’institut es proposa assolir els objectius següents:

1.- Aconseguir el màxim rendiment educatiu de l’alumnat, potenciant-ne la qualitat, l’excel·lència i el rigor acadèmic i personal.

2.- Aconseguir l’assoliment de les competències bàsiques per part de tot l’alumnat.

3.- Vetllar de forma continuada perquè tot l’alumnat del centre mantingui l’escolarització dins i/o fora del centre, independentment del seu rendiment acadèmic.

4.- Treballar perquè en el centre hi hagi un bon clima entre els diferents membres de la comunitat educativa.

5.- Assessorar acadèmicament i laboralment el nostre alumnat per orientar-lo adequadament en els seus interessos formatius i professionals.

6.- Prioritzar la llengua catalana com a llengua de comunicació per tal d’aconseguir que malgrat les característiques sociolingüístiques del municipi, l’alumnat estigui en igualtat de condicions lingüístiques amb la resta del país.

7.- Potenciar en l’alumnat aquelles activitats que fomentin una consciència mediambiental lligada a l’entorn en què viuen.

8.- Fomentar l’esperit de centre inclusiu.

9.- Fomentar el plurilingüisme, prioritzant la llengua anglesa com a tercera llengua, però potenciant sempre que es pugui d’altres llengües com el francès, l’italià, l’alemany, etc.

10.- Vetllar perquè el centre tingui un bon rendiment en matèria digital.

11.- Potenciar la imatge i la projecció externa del centre.