Mesures Covid-1. Seguretat i higiene

Mesures generals de seguretat i higiene

Ús de la mascareta

Per accedir al centre educatiu caldrà que cadascú dugui la seva pròpia mascareta marcada amb el nom i cognoms de l’alumne/-a. Seria convenient de cosir-hi una tercera goma o cordó de manera que la mascareta quedi subjecta al coll quan no s’utilitzi (de forma similar a com es fa amb les ulleres) i no es deixi sobre cap superfície ni es puguin intercanviar.

Tots els membres de la comunitat educativa, així com qualsevol altra persona que accedeixi al centre, hauran de dur mascareta en els espais del recinte (aules, passadissos, despatxos, consergeria…).

L’alumnat d’Educació Infantil no haurà de dur mascareta. A Primària, si la situació de la pandèmia ho permet, els grups estables quan estiguin amb el seu tutor/a no caldrà que portin mascareta; igualment quan facin Educació Física. Els tutors i tutores quan estiguin amb el seu grup estable tampoc serà necessari l’ús de la mascareta. Sí que caldrà el seu ùs en els moments que entri un/a especialista o un/a mestre/a diferent al tutor/a (tant alumnat com professorat.

A Secundària serà obligatori l’ús de la mascareta sempre.

Gel hidroalcohòlic

Cada tutor/a disposarà a la seva aula d’un dispensador de gel hidroalcohòlic que s’utilitzarà a l’entrada de l’aula al matí i a l’hora de sortida de l’aula al finalitzar la jornada escolar. No se’n col·locarà als lavabos per educar en el rentat de mans amb aigua i sabó

Presa de temperatura a l’alumnat

És fonamental que, cada matí, abans de sortir de casa, cada família prengui la temperatura del seu fill/-a per detectar si té febre i descartar així cap símptoma de malaltia

Material

El material sempre serà d’ús individual i haurà d’estar marcat (el centre no es fa responsable de la seva pèrdua i si es dóna el cas caldrà que es reposi des de casa). Cada alumne/-a ha de portar la seva pròpia mascareta (més una de recanvi) i a secundària els seus propis auriculars.

Taules i cadires de les aules

En cada grup estable es marcaran les taules i cadires amb el nom de l’alumne/-a usuari per evitar que s’intercanviïn.

Ús dels lavabos
  • Pel que fa l’etapa d’educació infantil s’utilitzaran els lavabos de l’aula i el comú de la zona d’infantil. S’evitaran aglomeracions, anant-hi de manera esglaonada.
  • A cicle inicial s’utilitzarà el lavabo propi de l’espai del cicle, ubicat al mateix passadís. Si l’alumnat n’ha de fer ús caldrà anar-hi individualment.
  • A cicle mitjà s’utilitzaran els lavabos de l’espai del cicle. Si l’alumnat n’ha de fer ús caldrà anar-hi individualment.
  • A 5è de primària s’utilitzarà el lavabo propi de l’espai del cicle. Si l’alumnat n’ha de fer ús caldrà anar-hi individualment.
  • A 6è de primària, els quals estan ubicats a l’edifici de secundària, s’utilitzarà el lavabo que hi ha més a prop de les aules de manera individual.
  • A secundària, L’alumnat podrà accedir els lavabos del seu sector com a màxim de dos en dos. Queda prohibit romandre als lavabos més enllà del temps indispensable per el seu ús.
  • En tots els casos caldrà portar la mascareta (a partir de 6 anys).
  • Durant el pati s’utilitzaran els lavabos propis del pati sota el control dels mestres que fan la vigilància per tal d’evitar aglomeracions.
  • És obligatori rentar-se les mans amb sabó després d’anar al lavabo.
Ús de la font i les aixetes dels lavabos i les aules

L’alumnat no pot usar la font i les aixetes per beure aigua per evitar risc de contagi. Caldrà que cadascú porti una cantimplora o ampolla reciclable marcada per l’aigua de consum personal.

Servei de menjador

El menjador escolar aquest curs, com a novetat estarà gestionat pel Consell Comarcal del Ripollès, concretament per l’empresa Eurest Catalunya S.L.U.

Com a espais està previst utilitzar el menjador de l’edifici d’infantil i primària fent dos torns. En el cas de 6è de primària dinaran a l’edifici de secundària en una aula habilitada com a menjador.

Transport

Es manté la ruta i l’horari de la ruta de transport. És obligatori l’ús de mascaretes per part de l’alumnat i personal.

Activitats complementàries

Es tindran en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan aquest sigui necessari. Es mantindrà l’estabilitat del grup tant en el transport com en el desenvolupament de l’activitat. Serà obligatori l’ús de mascareta en el transport i durant l’activitat.

Es prioritzaran les sortides a l’entorn proper i a l’aire lliure que no requereixin transport.

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars que es realitzin al mateix centre educatiu hauran de seguir la normativa COVID de centre per garantir la higiene i la seguretat de tothom