RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS DE MENJADOR

Per resolució de data 19 de setembre de 2016 es va iniciar i aprovar l’expedient 2017/01 per a l’adjudicació del servei de menjador, mitjançant procediment negociat i recentment s’ha proposat la seva adjudicació.

Actualment ha transcorregut el termini legal exigit i l’empresa proposada adjudicatària ha presentat la documentació sol·licitada i ha constituït la garantia definitiva.

D’acord amb les competències que m’atribueix la legislació vigent,

Resolc,

  1. Establir la classificació de les proposicions de les empreses licitadores, d’acord amb el quadre de puntuació següent:

ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ 95 punts

  1. Determinar l’exclusió de las empreses:

Mª JOSÉ SANTOLAYA GARCÍA per no presentació de documentació

FRANCISCO NIETO HERRERO per no presentació de documentació

  1. Adjudicar el contracte de servei de menjador a l’empresaANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ, amb CIF 75382651J per un import total de  40.000 €, IVA exclòs, 48.400 € IVA inclòs, atès que ha obtingut la puntuació més alta, pel període de 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017.
  1. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i requerir-lo per tal que, no més tard dels quinze dies hàbils següents a aquell en què rebi la notificació de la present resolució, formalitzi el corresponent contracte.
  1. Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El director de l’Institut ANGELETA FERRER I SENSAT

Joan Artigas Arpal              Sant Cugat del Vallès, 27 d’octubre de 2016

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>