FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA

Avui 24 d’abril de 2017 s’ha formalitzat el nou contracte del servei de neteja, mitjançant procediment negociat expedient 2017/02, adjudicat el passat 6 d’abril de 2017 segons el quadre de puntuació següent:

EFICIENCIA FACILITY.  90 punts

Empreses excloses per no presentació de documentació exigida en clàusula 9.4.

SERVIGESPLAN

MANTENIMENT INTEGRAL DE EDIFICIS S.A.

 Per tant s’adjudica el contracte de servei de neteja a l’empresa  EFICIENCIA FACILITY., amb CIF  B66331588 per un import total de  40.320 €, IVA exclòs, 48.787,2 € IVA inclòs, atès que ha obtingut la puntuació més alta, pel període de 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017.

El director de l’institut ANGELETA FERRER I SENSAT

Joan Artigas Arpal                              Sant Cugat del Vallès, 24 d’abril de 2017