Convocatòria d’ajuts individuals per al suport a l’escolaritat

Us informem que aquesta setmana s’obre la convocatòria per ajuts individuals per al suport a l’escolaritat, per al curs 2020-2021.

Aquests ajuts van destinats a despeses vinculades a l’escolaritat (llibres, material, equips informàtics personals, llicències digitals, i qualsevol altra despesa d’anàlogues condicions) per garantir la suficiència de recursos i la igualtat d’oportunitats a totes les famílies amb infants i adolescents de Sant Cugat, pel que fa a l’escolaritat durant aquest curs.

El període de presentació de sol·licituds serà del 4 al 25 de novembre de 2020, i les persones destinatàries són l’alumnat empadronat al municipi i matriculat en ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil, a centres educatius del Vallès Occidental sufragats amb fons públics.

El procediment d’atorgament dels ajuts serà en règim de concurrència no competitiva, amb dos supòsits diferenciats:

a) aplicable a les famílies que presentin noves sol·licituds i no hagin estat beneficiàries d’ajuts de menjador concedits durant el curs 2020-2021.

b) aplicable a les famílies que hagin estat beneficiàries d’ajuts de menjador concedits durant el curs 2020-2021.

Els criteris d’atorgament tenen en compte el llindar de renda familiar de l’any 2019, que són els mateixos criteris que per les beques de menjador:

MUF* Llindar renda familiar
2 Fins a 17.844’81€
3 Fins a 21.962’88€
4 Fins a 26.080’94€
5 Fins a 32.944’44€
6 Fins a 37.062’50€
7 Fins a 41.180’56€
8 Fins a 45.298’63€
9 Fins a 49.416’69€

*MUF: membres de la unitat familiar

Tenint en compte el barem anterior, als sol·licitants que durant el curs 2020-2021 tinguin atorgat un ajut de menjador, se’ls atorgaran els ajuts següents:

  1. Infants d’educació infantil                                             50€
  2. Infants d’educació primària                                          100€
  3. Adolescents d’educació secundària                            150€

Els sol·licitants que durant el curs 2020-2021 no tinguin atorgat un ajut de menjador hauran de presentar la documentació requerida i, en cas que compleixin els requisits, els ajuts seran els mateixos que en el punt anterior.

En casos de custòdia compartida, en què l’ajut el sol·liciti un/a sol/a progenitor/a, l’ajut serà el 50% de l’import que correspongui.

En presentar les sol·licituds, les famílies han de facilitar un número de compte i justificants de les despeses d’escolaritat que hagin pagat per aquest curs 2020-2021.

Pel que fa al pagament dels ajuts, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès transferirà l’import de l’ajut atorgat directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària.

La quantitat dels ajuts equival a un import fix, que es podrà destinar a cobrir qualsevol despesa d’escolaritat justificada. Si el preu de la despesa justificada és inferior a l’import de l’ajut, aquest s’ajustarà al cost real.

Les sol·licituds s’hauran de presentar via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, o bé presencialment al registre de les OAC (cal demanar cita prèvia a través de www.santcugat.cat/citaprevia o bé trucant al 010, o al 900104941 si es truca des del mòbil o fora del municipi). A causa de la situació sanitària actual, es recomana el tràmit telemàtic per evitar desplaçaments.

Per a més informació, podeu escriure un correu electrònic a beques@santcugat.cat