Equip Docent de 2n de Batxillerat

2n de Batxillerat
CTH Social
Llengua catalana i literatura Àngels Gayetano Josep Maria Clopès
Llengua castellana i literatura Andreu Escolano
Llengua estrangera: anglès Noemí Torres
Filosofia Jesús Olmo
Història Manel Milán
Matemàtiques Raimond Bimbela
Física Cristina Lahoz
Biologia Eusebi Vázquez
Química Cristina Lahoz
Tecnologia industrial Juan Manuel Barba
Dibuix tècnic Lluís Civit
Electrotècnia Joan Ramis – José Luis Bravo
Economia de l’empresa Maria Josep Aleixendri
Història de l’art Enric Contra
Geografia Ricard De Los Aires
Llatí Balbina Mateo
Grec Balbina Mateo
Literatura catalana Josep Maria Clopès
Tutoria Àngels Gayetano Noemí Torres