Comissió de mobilitat

 

 

La Comissió de Mobilitat de CCFF estarà formada per el/la Coordinador/a de Mobilitat de CCFF, representants de l’equip docent de CCFF i de l’equip directiu del centre.

Les persones preseleccionades hauran d’assistir obligatòriament a una entrevista personal en el dia i hora assignada per la Coordinació de Mobilitat de CCFF.

La relació ordenada de persones preseleccionades es publicarà al tauler d’anuncis de CCFF i a la pàgina web de l’institut. El nombre d’ajuts/beques Erasmus + adjudicats/des als cicles formatius de l’institut s’assignaran en funció d’una relació ordenada de persones preseleccionades en base al barem establert.

Les persones sol·licitants podran posar una reclamació respecte a la resolució fins a 5 dies hàbils des de la publicació anteriorment esmentada mitjançant una instància adreçada a la Coordinació de Mobilitat de CCFF.

Les persones preseleccionades no beneficiàries d’ajut romandran com a reserva en cas de possibles renúncies.El fet d’incomplir la normativa de centre o de cometre alguna falta de convivència establerta al centre educatiu o al lloc de l’estada, serà motiu suficient per que la comissió de mobilitat juntament amb la direcció del centre reconsideri l’adjudicació de l’estada i l’ajut concedit.