CFGS DAM-VI

PERFIL PROFESSIONAL

Grau: Superior
Titulació: Tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital.
Durada: 2000 h (2 cursos).

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per definir les fases i tasques del disseny d’un videojoc, dissenyar i crear personatges, escenaris i attrezzo per a animació i realitzar la programació de videojocs 2D i 3D.

El perfil professional garanteix que l’alumne veurà continguts específics per al disseny de videojocs de manera professional.

HORARIS I GRUPS (curs 2019/2020)

La titulació de DAM-VI es realitza exclusivament en torn de tarda i dins del marc horari de 15:00 a 21:30.

  • 1 grup de 1r curs en horari de tarda.
  • 1 grup de 2n curs en horari de tarda

Modalitat semipresencial

Consisteix en què l’alumne només té obligació d’assistir al 50% de les hores de classe dels mòduls que cursi amb aquesta modalitat. La resta de les hores són de feina personal tutoritzada per un professor/a.
Els exàmens són presencials i comuns amb els alumnes de la modalitat presencial completa. Els continguts i les tasques també són els mateixos.
Només s’autoritza a persones amb impossibilitat d’assistir a totes les classes per motius laborals o càrregues familiars demostrables documentalment.

PLA D’ESTUDIS

Aquest perfil professional pertany a la família d’Informàtica i comunicacions i per tant, la majora de continguts són pròpiament informàtics. De les 1683 hores de docència del cicle, 1365 hores són d’Informàtica (DAM) i  318 hores estan destinades a videojocs.

Mòduls del cicle
M1    Implantació de sistemes operatius
M2    Bases de dades
M3    Programació bàsica
M4    Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
M5    Entorns de desenvolupament
M6    Accès a dades
M7    Desenvolupament d’interfícies
M8    Programació multimèdia i dispositius mòbils
M9    Programació de serveis i processos
M10  Sistemes de gestió empresarial
M11  Formació i orientació laboral
M12  Empresa i iniciativa emprenedora
M13  Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
M14  Formació en centres de treball
M15 Game Design
M16 Disseny 2D i 3D
M17 Programació de videojocs 2D i 3D

REQUISITS D’INGRÉS

Batxillerat LOGSE
Títol d’FP-2
Títol de COU
Prova d’accés.
Curs d’accés.
Títol de tècnic d’FP (GM)