Projecte educatiu

 

L’Escola Montbaig és l’ escola pública d’Educació Infantil i Primària que presta el Servei d’ Educació de Catalunya al barri de Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.

 

 • Plantejament institucional.  Principis rectors i objectius de centre. El nostre context.

L’escola Montbaig som  una escola pública, catalana i  inclusiva on tenen cabuda   persones de diferents procedències, cultures, capacitats, actituds, aptituds, que entenem l’atenció a la  diversitat i el foment de la convivència com la manera de  potenciar el desenvolupament integral del nostre  alumnat.

A la nostra escola eduquem en  coneixements i valors mitjançant models positius i estratègies  d’aprenentatge: una escola referent en bones pràctiques, amb inquietud per seguir innovant i   donar resposta a  les  demandes de la societat actual i futura.

 • Eduquem en el respecte i cura del medi ambient per tal de desenvolupar comportaments  que afavoreixin la seva protecció.
 • L’escola Montbaig volem aconseguir  ser l’escola referent en l’educació infantil  i primària per als nens i nenes del barri i les seves famílies.
 • Volem ser una escola que utilitzi tots els mitjans humans ,materials , tecnològics   i metodologies  a l’abast per tal de millorar els resultats educatius i assolir l’èxit escolar del nostre alumnat.
 • Volem incrementar la confiança de tota la comunitat educativa en la tasca que realitza l’escola i millorar les seves expectatives com a membres de la societat.

Els nostres principis són:

 • Escola  acollidora, oberta a totes les cultures que conformen la  societat, conscients de la riquesa que suposa la convivència durant la infància,  i de la responsabilitat de formar ciutadans i ciutadanes del país.
 • Escola democràtica, respectuosa i tolerant, que fa del diàleg la seva eina educativa  prioritària : amb  pares i mares, amb  mestres, amb l’alumnat, i amb les entitats i institucions de l’entorn.
 • El nostre és un tarannà familiar, amb un tracte autèntic, per tal que tota la comunitat educativa se senti preuada i valorada.
 • Som una escola preocupada per la problemàtica mediambiental i implicada en el foment d’actituds afavoridores de la sostenibilitat.

Ens definim  d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

Ens regim pels principis generals següents, definits per la Constitució i per l’Estatut:

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

d) El pluralisme.

f) La inclusió escolar i la cohesió social.

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.

h) La promoció del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.

i) El respecte i el coneixement del propi cos.

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.

Ens regim  pels principis específics següents:

a) La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha de ser laic.

b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.

e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball.

f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania.

g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.

h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.

i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

Ens regim  pels principis organitzatius següents:

a) El funcionament integrat i la gestió compartida.

b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat.

c) L’autonomia de centre.

d) La participació de la comunitat educativa.

e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.

f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible.

h) La col·laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques.

L’escola Montbaig està situada al final de l’Avinguda Salvador Seguí, al barri de Camps Blancs. Si bé el barri és un barri perifèric de la població de Sant Boi, i històricament allunyat de la resta de la població, cal dir que les últimes actuacions urbanístiques (la urbanització de Torre la Vila, la creació d’una zona de lleure amb pistes de bàsquet, barbacoes i zones de passeig en bicicleta on abans hi havia un trist descobert , la ubicació de la biblioteca Rubió i Balaguer  i un nou Poliesportiu al Parc de La Muntanyeta  …) estan escurçant distàncies entre el centre del poble i l’escola. Per contra, s’han tancat moltes botigues i no hi ha pràcticament vida comercial al barri.   El barri es comunica amb la resta de la població i amb Barcelona, mitjançant autobusos de línia.

La configuració de la població del barri és diversa.

(dades de la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat)

Habitants 2013 5.014

Estructura de la població per lloc de naixement.

2013 Població %

Catalunya 2.956 55,3%

Resta de l’estat 1.424 32,8%

Resta de la UE 59 1,1%

Resta d’Europa 12 0,3%

Magrib 319 5,4%

Estructura de la població per nacionalitat (zones)

2013 %

Nacionalitat espanyola 89,9%

Resta de la UE 60 1,0%

Resta d’Europa 0,3%

Magrib 5,6%

Resta d’Àfrica 0,2%

Amèrica Centr. i del Nord 0,7%

Amèrica del Sud 2,0%

Àsia 0,3%

Hi destaquen com a característiques principals:

-Entorns bàsicament castellanoparlants.

-Increment fort de la  mobilitat de les famílies.

-Hi ha moltes famílies nouvingudes, que han tingut fills, però malgrat ser ja immigrants de 2a generació,encara no han fet un procés d’integració complert.

-Increment de les situacions d’atur, de la reducció significativa de les rendes familiars i dificultats econòmiques manifestes.

-Barri petit, segur pels infants, molts espais de relació al carrer.

-Barri ben equipat.

-L’esplai del barri centralitza bona part de la vida associativa dels infants i d’educació en el temps de lleure.

-Existència de diferents comunitats i realitats culturals: àrab, gitana, andalusa,    catalana… que conviuen en harmonia.

Fent una mica d’història cal dir que el CEIP Montbaig és fruit de la fusió dels centres escolars “Josep Milà i Gelabert” i “Cinc Roses”- ambdós centres d’atenció educativa preferent- el curs 93/94. La fusió va ser complexa, però eficient i creativa, i el resultat va estar una escola més moderna, organitzada, amb bones instal·lacions, propera al barri, amb un equip de mestres engrescador, amb experiència en l’atenció a la diversitat i sentit crític i reflexiu de la seva pròpia tasca docent. L’esperit d’aquell equip es va saber recollir i transmetre als nous mestres que s’han anat incorporant al llarg d’aquests cursos.

Els cursos posteriors a la fusió, l’escola va veure molt rebaixada la seva matrícula degut, per una banda, al descens de la natalitat, i per una altra a que es va incrementar moltíssim l’alumnat de cultura gitana a l’escola. El que per una banda representava un augment de la confiança en l’escolarització dels seus fills/es, feia aparèixer el rebuig de la resta de població del barri cap a la idea de que els seus fills/es compartissin aules amb nens i nenes gitanos.

La configuració de la matricula, sovint poc diversa,  i l’escolarització de comunitats com la gitana, que tenien poca confiança en el sistema educatiu,  va representar un gran repte per l’escola.  L’equip de mestres hem lluitat per aconseguir una escola plenament diversa i que sigui realment l’escola del barri. Ens vam plantejar trencar estereotips, demostrant que és possible una escola de qualitat i innovadora amb la població que rep i que la societat del futur passa per les relacions que es construeixen i s’eduquen en la convivència diària a les aules . Hem considerat que totes les actuacions que passin per l’exclusió, la marginació o els prejudicis s’han d’evitar.

En l’actualitat, l’escola té 177 alumnes.  Ara, certament, podem dir que l’escola és més diversa sobretot si tenim en compte que aquesta diversitat augmenta a l’Educació Infantil evitant les concentracions monoculturals que hem arribat a tenir en alguns nivells en cursos anteriors. Val a dir que per aconseguir aquesta diversitat l’equip directiu ha fet un gran esforç per donar a conèixer l’escola a Sant Boi ( equips directius d’altres escoles i instituts de la població, diferents entitats…), al barri (formant part i assistint a les diferents reunions al Casal del barri i relacionant-se amb les entitats existents), a les Llars d’Infants (mitjançant xerrades), a les Universitats i escoles de Formació del Professorat ( a través de col·laboracions i de les alumnes de Pràctiques). També hem comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi.

 • Característiques del centre.

L’escola Montbaig és un centre d’ 1 línia, d’una sola planta.

Comptem amb diferents aules: tutories, de plàstica, música, anglès, informàtica, àudiovisuals, psicomotricitat, racó de joc simbòlic, pissarra digital, ceràmica, aula d’EE, biblioteca, gimnàs i menjador.

L’escola disposa d’una pista esportiva, dos patis diferenciats (educació infantil i primària), i un jardí i un hort escolar.

Els serveis que ofereix el centre són:

-Servei de menjador: gestionat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat.

-Servei de recollida per les tardes, coordinats amb l’ Esplai Eixida a través del projecte Eduquem Junts.

-Activitats extraescolars: karate, esplai, piscina,  reforç escolar i música (amb l’Escola Municipal de Música  Blai Net).

Actualment l’equip docent el composen 15 mestres, entre tutores i tutors, especialistes d’educació física, anglès, música, educació especial.  Setmanalment rebem l’assessorament dels serveis educatius de Sant Boi: un psicopedagog/a i una treballadora social.  Un dels aspectes que ens defineix és l’interès per a la millora, i per la formació com a professionals, tant a nivell personal com a col.lectiu.

Ens interessem per la innovació  i el desenvolupament de projectes: projectes del pla de llengües estrangeres, projectes d’innovació en mitjans àudiovisuals, projectes de medi ambient…Fruit d’aquests projectes, l’escola introduim l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P-4 i tot l’alumnat de primària fa 1 hora a la setmana de Science en llengua anglesa. També estem desenvolupant un Pla d’ Autonomia de Centre per tal de millorar els resultats educatius i la cohesió social del centre.

Promovem les sortides escolars com una manera necessària i diferent de conèixer, d’aprendre i d’enriquir-nos personal i col.lectivament. Alhora, creiem que és molt important vivenciar en els infants la cultura i tradicions catalanes. És per això que la celebració de les festes populars: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, la Festa Major són un senyal d’identitat de l’escola.

Treballem estretament amb les entitats del barri i els serveis de la població: Esplai Eixida, Departament d’Educació de Sant Boi, serveis socials, Diables de Casablanca, Casal del Barri.

Com escola participem de la vida i les activitats educatives  que s’hi fan a Sant Boi: coordinacions diverses, Nadales a l’ Ajuntament, Dansaboi, Cantata de l’ Escola de Música, Spring Festival, activitats de Medi Ambient, plans de promoció esportiva…Sóm escola de la XESC (Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya).

Estem duent a terme  els següents projectes:

-Eduquem Junts.

-Tot per Tothom.

-Euronet 50/50.

-Projecte Mochil.

Els pares i mares s’organitzen a través de l’ AMPA i participen de la vida del centre escolar, tant en l’organització de les festes com en  el desenvolupament de diferents projectes conjunts.  El pares i mares també intervenen en la vida del centre escolar a través dels seus representants en el Consell Escolar.

 • Organització i funcionament del centre.

La nostra comunitat educativa,formada per alumnes, mestres , famílies i totes aquelles persones que , en qualsevol moment, participen en el proc educatiu, té consciència dels seus drets i deures i de la necessitat que hi hagi unes normes per mantenir la correcta convivència en el centre.

L’organització de l’escola i el seu  funcionament  es regula a partir de les normes recollides en el document Normes d’Organització i Funcionament del Centre. Aquest document explica l’estructura organitzativa del centre, els organs unipersonals i col.legiats, les característiques de l’organitzacio, de les comissions, i els reglaments del seu funcionament, amb coherència amb l’ordenament jurídico-normatiu i el Projecte Educatiu. El seu objectiu és regular i optimitzar la convivència dels membres de la comunitat educativa i desenvolupar amb eficàcia les finalitats i objectius proposats.  D’aquesta manera vetllem per garantir una educació de qualitat, i el bon funcionament pedagògic i de gestió de les persones i dels serveis.  

Les NOFC van ser aprovades en Consell Escolar i periòdicament es revisen, es valoren i es modifiquen quan hi escau, a proposta de la direcció i amb la participació del Claustre i de les mares i pares.

 • Organització pedagògica del centre.

L’organització pedagògica del centre ens permet:

 1. Adequar i concretar els objectius i continguts determinats pel currículum a cada àrea.
 2. Organitzar els grups d’infants per tal de ser més eficaços i eficients en l’ús dels recursos humans que disposem.
 3. Establir els criteris i instruments d’avaluació, revisables, per tal de millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 4. Establir els criteris de permanència en un cicle atenent a les necessitats dels alumnes.
 5. Educar en el deure i el gust per l’estudi.
 6. Avençar en el compromís amb les famílies.

Tot això ho concretem en:

 1. Una distribució horària que ens permet prioritzar els aspectes a treballar dins de l’aula i que dóna coherència a l’acció educativa
 2. La realització de les matèries instrumentals de  tots els grups a la mateixa hora, la qual cosa permet organitzar diferents agrupaments per atendre i donar resposta a les necessitats de que van apareixent dins de l’aula.
 3. La programació.de totes les àrees, que s’actualitza cada trimestre.
 4. La realització d’avaluacions periòdiques (inicial, formativa, final), per tal de valorar el progrés realitzat.
 5. Diferents tipus d’agrupaments: en petit grup, grups flexibles.
 6. La distribució dels reforços atenent a les necessitats concretes i amb coherència.
 7. La implementació de ½ de lectura diària.
 8. La implementació del pla TAC del centre.
 9. La realització d’ una hora hora setmanal de coneixement del medi en llengua anglesa.
 10. La implementació dels projectes interdisciplinars a cada classe.
 11. El desenvolupament  de l’atenció individualitzada de l’alumne per part dels tutors i tutores.
 12. La coordinació i el traspàs d’informació entre les etapes, nivells i cicles i així assegurar el seguiment correcte dels aprenentatges dels alumnes.
 13. La realització de jornades de portes obertes com una manera de donar a conèixer tot allò que fem  a l’escola, tant a les famílies dels alumnes com al barri en general.

Cada curs la programació anual concreta els objectius a assolir.

 • El tractament de les llengües en el centre.

El català és la llengua vehicular,dins de l’escola i d’ús en tots els serveis escolars, així com de relació amb l’entorn i en la projecció externa de l’escola.

L’escola disposa del seu propi Projecte Lingüístic. Hem tingut present el marc legal, així com la realitat de l’escola per poder-nos definir en els següents temes: el paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

El PLC del centre és operatiu i s’ha adaptat a la nova realitat sociolingüística, es fa conèixer (en grau diferent) a tota la comunitat educativa del centre, serveix com a referent a l’hora de prendre decisions organitzatives i pedagògiques. Es vetlla pel seu compliment i se’n fa una concreció anual.

El PLC és un document viu. En ell hi anem incorporant tot allò que any rere any millorem i que fa referència al tractament de  les llengües de l’escola.

 • Inclusió i atenció a a diversitat.

Considerem que la diversitat és una realitat que hi ha a la societat i que es reflecteix en l’escola.  Creiem que és una  font de riquesa personal i comunitària.  Cada alumne té al darrera un pòsit cultural, unes  vivències i experiències prèvies  diferents; no tothom aprèn de la mateixa manera i en el mateix moment.

Entenem que la nostra escola és un agent clau per a la inclusió social i l’atenció a la diversitat, que ho concretem en:

 • Coneixement de les cultures que conflueixen a l’escola.
 • L’atenció individualitzada de l’alumnat.
 • Els diferents agrupaments dins i fora de l’aula.
 • L’atenció a la diversitat a través d’una comissió formada per l’equip directiu, coordinadors de cicle, mestre/s d’educació especial i personal de l’ EAP on es treballa per fer el seguiment i  donar resposta tant a aspectes d’aprenentatge com socials

Cada curs l’escola elabora un acurat Pla d’Atenció a la Diversitat de l’Alumnat.

 • Tutoria i seguiment de l’alumnat.

Creiem que l’educació i el creixement integral dels nens i nenes requereix d’una acció tutorial planificada per tal que sigui coherent , eficaç i eficient.

L’escola desenvolupa el Pla d’ Acció Tutorial, on queden recollits els elements de seguiment personal i pedagògic amb cada alumne, els petits compromisos que es van plantejant i assolint,  les entrevistes amb les famílies i els acords presos conjuntament.  Els mestres disposen d’una sessió setmanal per poder realitzar el seguiment dels alumnes de manera individualitzada.

A més a més, dins l’horari de cada grup classe es contempla una hora de tutoria per poder fer l’assemblea de classe o per desenvolupar el Projecte Mochil a cicle inicial i així educar en el diàleg, el debat, i el respecte; per aprendre a posar-se d’acord i  saber resoldre els  conflictes.

L’equip docent  té per norma estar propers i ser accessibles.  Per això cada mestre disposa d’una hora setmanal per a poder  rebre i parlar amb  els pares i mares. La relació amb les famílies es concreta, com a mínim,   en una reunió d’inici de curs de tot el grup classe, una entrevista durant el segon trimestre i el lliurament de l’informe a final de curs també amb entrevista.

 • La convivència a l’escola.

La convivència és un aprenentatge fonamental a l’escola. És per això que el centre té el dret i el deure de planificar un conjunt d’accions encaminades a la seva millora .

El centre disposa d’un pla de convivència on es recullen les  intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn. Creiem que la intervenció en aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals. El Pla de convivència també recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes que es produeixen en els tres àmbits (aula, centre, entorn), i promou crear una atmosfera de treball i convivència segura i saludable.

Sota l’aixopluc del Pla de convivència treballem la mediació, els símbols identitaris, l’acollida, la coeducació, la competència social, la comunicació, l’educació emocional, l’educació per la pau, la inclusió, la resolució de conflictes i l’absentisme . Cada curs es revisa i es concreta dins de la programació anual el/ls aspectes on cal fer més incidència.

 • Participació escolar.

L’objectiu final de la participació escolar és el compromís vers l’educació dels nens i nenes. L’escola ha elaborat la Carta de Compromís  de la qual són coneixedors pares i mares i equip docent, que vol posar l’accent en els drets i deures que tots els membres de la comunitat educativa haurien de complir per treballar conjuntament vers l’èxit escolar de l’alumnat .

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a ser escoltats i tinguts en compte, a ser valorats i a proposar allò que creguin oportú en cada moment per millorar. És per això que l’escola té diferents espais i canals per regular la seva intervenció a l’escola., i que està recollit a les Normes d’Organització i Funcionament del centre.

El Consell Escolar és el  màxim organ de representació i de presa de decisions del centre i d’ell se’n deriven diferents comissions responsables de la supervisió i de la formulació de propostes a nivell econòmic, de convivència, de gestió de menjador, de funcionament…

El claustre de mestres, els cicles, i les comissions que se’n deriven són els espais de participació i presa de decisions pedagògiques de l’equip docent. Cada curs es concreten en la programació anual.

Les assemblees de classe i la reunió de delegades i delegats, juntament amb el Cap d’estudis i el Director són un espai d’aprenentatge de la participació en el centre escolar dels alumnes.

Les mares i pares s’organitzen també a través de l’ AMPA , es coordinen periòdicament amb l’equip directiu i col.laboren estretament amb l’escola, tant per dur a terme festes escolars (castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Festes de Primavera i de barri), per desenvolupar les activitats extraescolars juntament amb l’escola i l’esplai del barri, així com per tirar endavant projectes conjunts que afavoreixin la millora de la convivència, la cohesió social i l’equitat en el centre.

 • La projecció externa:

La projecció externa de l’escola és un aspecte fonamental en el nostre centre.  Fruit de la nostra història i del que volem ser, donar-nos a conèixer, ser presents i coordinar-nos a nivell de barri i de ciutat ha esdevingut una necessitat.

La web de l’escola és un dels espais on donem a conèixer a la comunitat educativa tot allò que anem treballant al centre, a més a més de ser un espai de treball per alumnes i mestres.

Les jornades de portes obertes també són una manera de fer coneixedores a les famílies de tot el que es fa al centre, i on els protagonistes són els propis alumnes.

Promovem la coordinació amb les entitats i organitzacions del barri a través de la presència en el  Pla de Desenvolupament Comunitari de Camps Blancs i els Consells de Districte.  També participem a comissions de treball de Sant Boi i assistim als Consells de Ciutat.

Col.laborem estretament amb entitats del barri duent a terme el projecte Eduquem Junts*, conscients que la tasca educativa va més enllà de les portes de l’ escola i participem a través de l’ AMPA en les festes del barri.

Sóm centre formador en pràctiques en el grau de mestre així com centre de pràctiques d’alumnes d’integració social i d’educació infantil de  l’ Institut de Camps Blancs.

Indicadors de progrés

El centre disposa d’eines per avaluar i regular el grau d’assoliment d’aquest projecte:

Anualment avaluem la Programació General Anual de Centre a través d’indicadors propis on mesurem el grau de d’aplicació, la qualitat de l’execució i el grau d’impacte de cadascun dels objectius proposats, a partir d’instruments de recollida de dades dissenyats a tal efecte pels mestres.  En la memòria final de cada curs, es recullen els resultats, s’analitzen i es proposen noves accions a realitzar que es concretaran en la següent programació general anual.

També avaluem la consecució del nostre projecte educatiu a partir del sistema d’indicadors del Departament d’ Ensenyament on fem especial atenció a tot allò que fa referència a la millora de resultats en competències bàsiques, en l’assoliment dels objectius de cada àrea per cicles i etapes i en la millora de la cohesió social.

Sant Boi de Llobregat, juny 2016