Concert de Nadal 2020

Aquest any no ha sigut possible fer el Concert de Nadal a l’escola, però això no ha impedit que el preparem, com fem sempre. Totes les classes i l’escola, amb il·lusió, hem preparat unes cançons per a vosaltres, perquè no us perdeu tot el que us volem desitjar i transmetre en aquests dies. Molt bones festes a tothom! Desitgem que us agradi molt

Autoritzacions per als menors

Us fem arribar diversos documents d’autorització per retornar signats a l’escola respecte diversos aspectes. Els documents són:

 1. Declaració responsable per a famílies

  Amb aquest document les famílies es comprometen a què els nens i nenes vinguin a l’escola sense símptomes ni malaltia declarada, així com a verificar diàriament que no tinguin més de 37,5 de febre, d’entre altres.

 2. Autorització recollida d’infants per part d’un altre menor

  Els alumnes de fins a segon curs de primària han de marxar acompanyats d’un adult. En cas de marxar amb un germà més gran, cal signar aquesta autorització. Si l’alumne hagués de ser recollit per un altre adult que no siguin els pares, tant de manera puntual com habitual, cal comunicar-ho amb antelació al tutor.

 3. Autorització recollida d’infants per part d’altres persones diferents als pares, mares o tutors legals

  En cas que un alumne hagi de marxar, de manera regular amb altres persones que no siguin els mateixos pares, mares o tutors legals, cal omplir aquesta llista amb totes les persones i el vincle familiar o del seu entorn.

 4. Document d’administració de medicaments

  A l’escola no podem administrar cap mena de medicament. Si fos necessari, cal que ens feu arribar l’autorització especificant el medicament, dosis i procediment d’administració, si fos necessari.

 5. Document d’autorització per a sortides a l’entorn.

  Les famílies autoritzen a l’escola poder fer sortides a l’entorn més proper i dintre del municipi de Palafrugell. Per a altres sortides a fora de Palafrugell, ja es farà arribar la circular corresponent.

 6. Autorització de publicació d’imatges i material elaborat pels alumnes del centre

  El centre té canals per difondre imatges, feines i activitats diverses on hi està involucrat l’alumnat. Amb aquest document autoritzeu l’ús d’imatges i feines on puguin ser-hi els diferents alumnes involucrats en els diferents canals.

 

Cita prèvia Matrícula curs 2020-21

Us fem saber que ha sortit la llista definitiva d’admesos a la nostra escola. Properament a les famílies admeses a la nostra escola, i degut a la situació d’excepcionalitat del COVID-19, us serà enviat un formulari per correu electrònic de cita prèvia per venir a l’escola a formular la matrícula corresponent, en torns de 30 minuts. Els dies per poder fer la inscripció són:

13 de juliol

 •  De les 9:00 a les 11:00, en torns de 30 minuts.

14 de juliol al 17 de juliol

 • De les 9:00 a les 13:00, en torns de 30 minuts.

El detall de places assignades és el següent. (Enllaç directe al document)

Els alumnes a qui s’ha assignat plaça en el procés de preinscripció han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies utilitzant l’eina corporativa.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

 1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
  • Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
  •  Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 2. Tres fotografies de carnet del nen o la nena, amb el nom posat al darrere.
 3. Còpia de la targeta sanitària del nen o nena.
 4. DNI dels dos tutors legals, excepte en el cas de famílies monoparentals.

Si algun d’aquests documents ja el vau entregar a les preinscripcions, no cal que ens el torneu a portar.

En cas d’algun dubte, poseu-vos en contacte amb el centre al telèfon 972 610 457 o al correu b7008523@xtec.cat