Consell Escolar i actes

Què és el Consell Escolar?   

És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius(article 127 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; BOE núm. 106 del 04/05/2006).
Quines són les seves funcions?
 • Aprovar i avaluar els projectes que es desenvolupen en el centre.
 • Aprovar i avaluar la programació general del centre.
 • Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 • Participar en la selecció del director/a
 • Decidir sobre l'admissió d'alumnes.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.
 • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar.
 • Fixar directrius per a la col·laboració amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament del centre.
 • Aquelles altres funciones que li siguin encomanades per l’administració competent.

Qui forma part del Consell Escolar?

DIRECTORA CAP D’ESTUDS SECRETÀRIA REPRESENTANT AJUNTAMENT REPRESENTANTS  DEL PROFESSORAT REPRESENTANTS  FAMÍLIES REPRESENTANTS AFA REPRESENTANT PAS i PAE
Anna Roca
Pilar Cabrerizo
Anna Gamundi
Josep Forn
Mireia Garcia
Sandra González
Cristina Martínez
Laia Amador
     Anna Condal
  Cristina Lázaro
Elisenda Alonso
Rebeca Recuero
Itziar Maestre
Yolanda Fariñas
Marisol Hernández
Juan José Pedraza
Laura Noguera
Rosi Margalló

Actes del Consell Escolar