Consell escolar

El consell escolar dels centres privats concertats està constituït per:

  • El director o la directora.
  • Tres representants del o la titular del centre.
  • Quatre representants del professorat.
  • Quatre representants dels pares i les mares o els tutors i les tutores de l’alumnat, elegits per ells i entre ells.
  • Dos representants de l’alumnat elegit per ells i entre ells, a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria.
  • Un o una representant del personal d’administració i serveis.

 

 

EL CONSELL ESCOLAR

 

PRESIDENT

Sr. ENRIC SABATE ROIG, director del centre.

REPRESENTANTS DEL TITULAR

 Sra. MARIA DEL CARME ROIG CUCURULL

Sr. JOSEP MACIÀ RODRIGO

Sr. JOAN PÉREZ LEIVA

REPRESENTANTS DEL SECTOR DE PROFESSORS

Sra. ELENA LÓPEZ CÓBLER

Sra. ROSA MARIA SAMBOLA

Sr. ÀNGEL MORA CLARES

Sr. ANDREU PÉREZ GUIRAO

 

REPRESENTANTS DEL SECTOR DE PARES

Sra. MARIA DOLORES GARCIA

Sr. PERE JANSAT AGRÀS

Sra. SUSANA RAMÍREZ

Sr. JAUME ALMENDROS

 

REPRESENTANTS DEL SECTOR D’ALUMNES

Srta. MIRIAM JANSAT

Srt. DANA MAURICIO

REPRESENTANT DEL SECTOR D’ADMINISTRACIÓ

Sra. MARIA LLUÏSA CUSIDÓ BARBERÀ