Salut

  • MEDICAMENTS: Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l’autorització signada dels pares, mares o tutors legals de l’alumne. Cal signar l’autorització a la secretaria del centre. Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani, al director o directora del centre educatiu, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre.
  • AL·LÈRGIES: Cal que la família informi el centre si el seu fill/a pateix qualsevol tipus d’al·lèrgia o intolerància.
  • PARÀSITS: Qualsevol alumne que estigui contagiat de paràsits (polls) no podrà assistir a l’Escola fins que hagi acabat el tractament i no tingui cap llémena. D’aquesta manera evitarem el contagi a la resta d’alumnes.
  • FEBRE: En totes les malalties que cursen amb febre, a més de les recomanacions específiques per a cadascuna d’elles, cal que el nen hagi estat 24hores sense febre abans de tornar a l’escola.