TEI

Al llarg del curs 2015-16, a l’escola es va portar a terme, per primer cop, el Programa Tutoria Entre Iguals (TEI).

El programa TEI és un programa de convivència institucional que implica a tota la comunitat educativa. S’orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta. Està dirigit a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència. Es basa en la tutorización emocional entre iguals on el respecte, l’empatia i el compromís són els pilars bàsics del seu desenvolupament als centres educatius.

Característiques i desenvolupament:

  • Els alumnes de 5è, de forma voluntària, fan de tutors dels alumnes de 3r (tutoritzat).
  • L’assignació de qui farà de tutor i a més és autoritzat per fer-ho és decisió de l´equip docent tenint en compte les característiques dels alumnes de cinquè i els alumnes de tercer.
  • Durant el curs es realitzen unes reunions de seguiment, de les tutories entre iguals:
    • Formals:

-. Entre les parelles d´alumnes TEI de 3r i 5è: una cop al trimestre s’organitzen activitats entre els alumnes de 3r i 5è.

-. Tutors/es i coordinadora TEI: trobades una vegada al trimestre i sempre que ha estat necessari davant d´una situació de conflicte i/o altres demandes.

  • Informals:

– És l’aspecte més important del projecte. Les parelles TEI es troben en els espais i temps no lectius ( patis, entrades , sortides, passadissos, canvis de classe…). Són les més efectives i la base del projecte.