Robòtica

Aquest projecte pretén aconseguir descobrir el “món” de la robòtica als nostres alumnes. El projecte es farà des de P-4 a 4t de primària.

Per desenvolupar aquest projecte de Robòtica anem a emprar el Bee Bot (Infantil i cicle inicial), kits Engenio, els kits de robòtica de Lego WeDo 2.0 (cicle mitjà), Maquines simples de Lego, MakeyMakey, mindstorms,  de manera puntual treballarem amb el Pro Bot, Zowi, impresió 3D, tall laser…

Un dels avantatges que presenten aquests robots és que utilitzen un llenguatge icònic bastant senzill, per això resulta bastant fàcil iniciar-se amb ells. A més es tracta de materials resistents, molt apropiats per a l’ús educatiu.

Educació infantil:P4/P5    Cicle Inicial      Cicle Mitjà     Cicle Superior
 • Ús del Bee-bot i tauletes…per treballar continguts de matemàtiques, llengua, nocions espacials…
 • Engenio.
 • Apadrinament amb 3r i 4rt amb Lego Wedo.
 • Apps de programació i realitat augmentada.
 • Scratch junnior.
 • Engenio
 • Lego We Do.
 • Scratch 2.0.
 • Makey Makey.
 • Màquines simples.
 • Cinquè: Lego We Do, Scratch 2.0, Mindstorns.
 • Sisè: Codi QR.
 • Makey Makey

Relació per àrees

Educació Infantil

 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’entorn
 • Comunicació i llenguatges

Educació primària

Matemàtiques.

 • Pensar i raonar matemàticament.
 • Plantejar-se i resoldre problemes.
 • Obtenir, interpretar i generar informació.
 • Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se en l’espai, organitzar i analitzar dades).
 • Comunicar el treball i els descobriments a la resta de companys, tant oralment com per escrit, utilitzant de manera progressiva el llenguatge de robòtica.

Llengües.

 • Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües.
 • Expressar-les oralment, adequant les formes i el contingut ALS en diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració.

Coneixement del medi natural, social i cultural.

 • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar els pròpies opinions i contrastar-les amb els dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.
 • Prendre consciència de pertinença a diferents àmbits socials i culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència i respectar la igualtat de drets i deures de les persones, reconeixent les pròpies responsabilitats.

Educació Artística.

 • Participar, generar i afavorir l’intercanvi d’opinions, d’experiències, idees i valoracions i incorporar en el procés creatiu propi i dels altres aspectes de la pròpia experiència o inquietud.

Educació per a desenvolupament personal i la ciutadania.

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma: actuar amb autonomia i responsabilitat en la vida quotidiana i en els relacions de grup, tot elaborant i aplicant valors i normes de convivència.
 • Aprendre a conviure: reconèixer i practicar els valors i normes que afavoreixen la convivència i la relació, així com la creació estratègies de resolució de conflictes des del diàleg i la mediació.
 • Desenvolupar sentiments d’empatia i actituds que garanteixin el respecte i la convivència entre els diversos grups.