Projecte educatiu

El PEC defineix la identitat i el caràcter propi del nostre centre, tenint en compte la nostra realitat dins el context sòcio-econòmic i cultural de les famílies i alumnes que en formen part.
Explicita els objectius, orienta l’activitat i té com a finalitat que el nostre alumnat assoleixi les competències bàsiques i en tregui el màxim aprofitament educatiu.
Té la voluntat de garantir una tasca educativa coherent, coordinada, progressiva, i consensuada per part de tota la comunitat educativa de l’ ESCOLA DE LA CONCEPCIÓ.
El PEC és un document viu que requereix la seva revisió i actualització periòdica atenent a les necessitats i circumstàncies del moment.
Aquest document es desenvolupa i concreta en altres documents annexos:

• Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
• El projecte lingüístic del centre (PLIC)
• El Projecte curricular del centre (PCC)
• El projecte de socialització de llibres de text.
• El Pla d’acollida del centre.
• El Pla d’atenció a la diversitat del centre
• El Projecte de convivència del centre
• El Pla d’acció tutorial (PAT)
• La carta de compromís educatiu

Aquests documents volen ser instruments útils i clarificadors sobre qui som i què pretenem a l’escola.
Són documents que s’han fet perquè concretin en quins punts estem d’acord sobre allò que representa educar i, al mateix temps, perquè esperonin la nostra capacitat d’innovació i recerca constant.

0. CONTEXT

L’Escola, com a centre públic depèn orgànicament i funcionalment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i resta sotmesa a la normativa vigent reguladora dels ensenyaments infantils i primaris.

L’origen de l’actual CEIP Escola de la Concepció es remunta a 1891 quan fou creada una escola de pàrvuls –una graduada de nenes- en una illa de l’Eixample que ja des del seu principi va tenir vocació de servei públic, al costat del Mercat de la Concepció, de l’actual seu del Consell de Districte (antic edifici de la Tinència d’Alcaldia) i del Conservatori Superior Municipal de Música.
Una escola centenària que és testimoni de l’evolució i les ruptures dels esdeveniments històrics i dels moviments pedagògics de Catalunya i que, encara que ha tingut diferents denominacions, ha fet prevaler el nom de La Concepció com un element d’identificació amb el barri homònim.

Aquest barri es caracteritza per: la proximitat al centre de la ciutat i estar ben comunicat, l’escassetat d’espais verds, el predomini de classes mitges i benestants encara que hi ha nuclis de pobresa, tenir una població globalment envellida, majoria de catalanoparlants però amb presència creixent de ciutadans de procedències culturals diverses, i, tot això, es reflecteix en l’alumnat de l’Escola.

A més d’aquesta ubicació privilegiada, també gaudeix dels avantatges de ser una escola petita, d’una sola línia educativa, la qual cosa afavoreix la convivència, la solidaritat i l’aprenentatge recíproc.

1. IDENTITAT I CARÀCTER PROPI
1.1 Principis rectors

L’escola es regeix pels principis rectors que marca l’article 2 de la LEC, Llei d’Educació 12/2009, de 10 de juliol.
a) El respecte dels drets i els deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de la legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col•lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció de centres públics o altres centres que els creats pels poders.
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel•lència, en un context d’equitat.
h) El respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos.
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

1.2 Caràcter propi.

El caràcter propi de la nostra escola ens defineix com:
a) Escola catalana. L’Escola utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’àmbit escolar, i treballa perquè l’alumnat conegui i respecti la realitat social catalana. L’Escola integra totes les persones pertanyents a d’altres identitats culturals i lingüístiques, i garanteix a l’alumnat de parla no catalana el respecte per la seva
b) Una educació en els valors democràtics L’escola treballa per integrar els nens i nenes en una societat plural, i fomenta l’educació en els valors de la tolerància, la solidaritat i de tots els que caracteritzen una societat democràtica. La escola es declara laica.
c) Escola coeducadora i no sexista. Eduquem per la convivència i el respecte als altres basant-nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.
d) Escola solidària i tolerant. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.
e) Educació integral. La nostra escola educa en el treball i promou una formació acadèmica competent. Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres. Fomentem el desenvolupament de l’autoestima. La comunitat educativa estimula i potencia el seu desenvolupament integral tenint en compte les característiques personals que fan únic/a a cada alumne/a.
f) Educació socialitzadora. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerquem fórmules diverses d’actuació, que si bé inclouen la competició, ho fem de manera no prioritzada i sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes. Eduquem per ser competents.
g) Escola dialogant. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un dels estaments.
h) Ensenyament personalitzat i de qualitat. Pretenem ensenyar a aprendre i a adaptar-se a la constant evolució social, potenciant l’aprenentatge significatiu.
i) Ensenyament actiu i innovador. Potenciem l’aspecte instructiu i fomentem l’experimentació i el descobriment, alhora que treballem per a l’adquisició d’hàbits ètics i cívics i l’adquisició de la competència d’aprendre a aprendre.
j) Escola oberta a la participació. Valorem com a fonamental i promovem la participació activa dels nostres alumnes en les tasques d’aprenentatge i en les diferents activitats que els proposem. Fomentem tant el treball individual com en equip i cooperatiu. Facilitem que el professorat, pares, personal no docent i alumnes participin en la gestió i en activitats diverses del centre, segons la legislació vigent.
k) Escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Treballem a favor de la sostenibilitat. Promovem la gestió correcta dels residus que es produeixen a l’escola i vetllem per optimitzar l’ús responsable dels recursos que tenim. Afavorim una mobilitat respectuosa i responsable dins i fora de l’escola.
l) Visió crítica. L’escola vol aconseguir que es valorin els fets amb una visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’ aprendre del propi error.
m) Escola inclusiva: L’escola porta a terme la integració de tots els alumnes, amb deficiències sensorials, psíquiques i/o motores, i d’alumnes amb problemàtiques familiars d’adaptació social, i de cadascun d’ells per la seva inherent diversitat individual, a les aules ordinàries. Pretenem educar en l’acceptació d’un món plural i en el respecte a les persones sense fer distincions per raons de sexe, condició social, creences religioses o polítiques, ni de les característiques personals.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L’Escola de la Concepció és una escola pública, oberta, plural, democràtica, laica, catalana i respectuosa amb les respectives llengües de l’alumnat; una escola de formació integral i, també, una escola petita i per tant familiar, entranyable, solidària i d’aprenentatge recíproc: entre tots fem escola, entre tots fem persones i entre tots fem convivència i tolerància.
La nostra escola és una escola d’educació infantil i primària, des de P3 fins a 6è d, d’una sola línia, on l’ensenyament de la música s’intensifica, conviu i s’interrelaciona amb les altres matèries curriculars, fet que li
L’Escola de la Concepció és una escola pública d’educació infantil i primària, des de P-3 fins a 6è, d’una línia educativa amb 225 alumnes i prop d’una vintena de mestres i altres professionals, on l’ensenyament de la música s’intensifica, conviu i s’interrelaciona amb les altres matèries curriculars, fet que li dóna singularitat.
Està ubicada en un sol edifici de quatre plantes. Inclou els propis espais comuns: biblioteca, espai d’acollida, aules de música, aula d’informàtica, gimnàs, tutories, sala de mestres, lavabos, dos patis, menjador amb cuina pròpia,…

El nivell cultural i social de les famílies és de nivell mitjà i mitjà-alt. El nivell d’estudis generals de les mares i pares dels alumnes del centre, és de graduat escolar o secundària, estudis professionals o universitaris. si bé per la situació actual, algunes famílies presenten més dificultats econòmiques.
L’associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) és una entitat integrada en la vida escolar i, juntament amb l’escola, promou la participació en les diferents activitats.

3. EL PROJECTE MUSICAL

A partir de l’any 1991 i coincidint amb la primera reforma i ampliació de l’edifici escolar, s’inicià amb el suport de la Delegació Territorial d’Ensenyament de Barcelona, l’Institut Municipal d’Educació i el Consell Escolar del districte de l’Eixample, un projecte d’integració dels estudis musicals a l’ensenyament primari que -malgrat no haver estat reconegut oficialment- amb gran esforç i persistència per part de mestres i pares ha pervingut fins als nostres dies i ha estat un referent pioner a Catalunya.
La compartició de l’edifici des del curs 1998-99 amb l’Escola de Música Municipal de l’Eixample va suposar la progressiva implicació del professorat municipal de música en els ensenyaments musicals del CEIP.
Aquest projecte vol donar als alumnes una formació extensa del llenguatge i expressió musicals en la seva totalitat i que sigui l’eix vertebrador del procés educatiu.
La música, que és tan present en tots els àmbits de la societat, l’entenem com a una eina educativa del nostre alumnat, tant pel que fa a la dimensió personal com social.
La música és l’eina que permet desenvolupar en els nens i nenes la capacitat de l’oïda, el ritme, la veu, la creativitat, la sensibilitat, l’abstracció, la lectura, la memòria…. L’ensenyament musical és alhora un recurs sense límits per educar en el rigor en el treball, en l’expressió, en la comunicació artística i en el desenvolupament de la personalitat.
Els nostres alumnes, a l’etapa infantil, s’inicien en el món musical de forma sensorial, i aquest coneixement es va aprofundint al llarg de tot l’ensenyament primari durant el qual ens proposem que tinguin contacte amb la música pràcticament cada dia.
Pel que fa al Llenguatge musical, al llarg de la setmana unes sessions es dediquen al treball amb el grup sencer i d’altres al treball amb la meitat del grup, la qual cosa permet individualitzar i aprofundir els aprenentatges.
Així se segueix durant tot l’ensenyament primari afegint, a més, la pràctica d’un instrument musical que actualment s’inicia en el primer nivell de cicle mitjà, nivell a partir del qual cada grup d’alumnes constitueix el seu conjunt instrumental: una big band. A partir d’aquest moment -3r de Primària- i fins el final d’aquesta etapa reben classes d’instrument i Big Band dos cops per setmana: un dia es dedica a l’ensenyament-aprenentatge dels diferents instruments en grups de dos o tres alumnes durant el Cicle Mitjà i Cicle Superior i dos dies a l’assaig del conjunt instrumental (Big Band).

Per dur a terme aquesta intensificació de l’educació musical, la nostra Escola disposa de dues professores especialistes en aquesta matèria, així com el conveni que realitza el Consorci d’Educació de Barcelona amb professorat especialitzat per impartir l’ensenyament d’instrument musical i BB dins de l’horari lectiu i sempre de forma globalitzada amb l’activitat musical del centre.
Aquesta activitat es complementa amb audicions en viu que realitza l’alumnat i professorat de l’Escola i d’altres ofertes musicals de la ciutat en les que hi participa.

4.1 Objectius del projecte

Tenir la música moderna com a eix vertebrador dels ensenyaments-aprenentatges, apropar als nens i nenes de primària a la cultura i sensibilitat musical, i desenvolupar valors socials, són alguns dels objectius que desenvolupa l’Escola de la Concepció de Barcelona.
El projecte desenvolupa les capacitats individuals d’expressió, d’escolta, de concentració, d’esforç i de superació personals. Aquest aprenentatge els dona una cultura musical i els transmet el gust per la música, alhora que els dona els mecanismes per entendre i introduir-se en qualsevol tipus de manifestació artística.
Si aquests elements educatius s’estructuren al voltant d’una agrupació musical que reuneix tot l’alumnat d’un nivell, els efectes són multiplicadors. En la dinàmica del grup classe aquest ensenyament musical ajuda en la cohesió del grup i afavoreix l’adquisició de competències socials dels infants, introduint elements com ara el reconeixement que tots som diferents, que les diferències poden ser interessants i s’han de respectar, que podem aprendre dels companys, que cooperar amb ells és millor que competir, que els resultats del treball en grup són més bons, que hem de conèixer els altres i ser capaços de posar-nos en el seu lloc
Per a l’escola, el fet d’integrar l’educació musical a Infantil i Primària, augmenta notablement la qualitat educativa del centre, millora la cohesió dels grups classe i la seva dinàmica a la vegada que implica als mestres i famílies al projecte, creant dinàmiques participatives que enriqueixen tota la comunitat educativa, contribuint de forma natural a l’objectiu bàsic de l’escola que és la formació integral de l’alumnat.
El nostre objectiu en aquest projecte es basa principalment en la voluntat de contribuir en la tasca socioeducativa que realitzem a l’escola La Concepció, creant un espai de treball i experimentació a través de la música.
Dos dels pilars bàsics de l’educació són aprendre a ser, és a dir, la capacitat de desenvolupar-se personalment, i aprendre a viure junts, que és la base per a la cohesió social. Creiem que l’educació musical té una importància cabdal en aquests dos pilars en tant que fa possible la integració en la societat, conèixer i respectar la diferència i promoure noves formes d’expressió i de comunicació.
Aquest projecte consisteix en donar als alumnes una amplia formació musical integrada dins l’ensenyament reglat, que s’inicia en l’etapa d’infantil amb el coneixement del llenguatge musical i l’aprenentatge de l’expressió mitjançant la dansa i el cant, i que a partir del 3er curs de primària es concreta en l’aprenentatge individual d’un instrument i en la participació en una banda instrumental en forma de Big Band, que es correspon amb el grup classe i de la que en formen part tots els nens i nenes, donant com a resultat la coexistència de quatre big bands dins l’escola, que es corresponen amb els cursos de 3er de primària fins a 6è. Els instruments que s’imparteixen son: flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, trombó, piano, teclat, guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria i percussió.
El fer actuacions fora de l’àmbit escolar permet als nens entendre i gaudir del treball que estan duent a terme, alhora que els permet introduir-se en l’activitat cultural de la ciutat i començar a entendre aquesta no només com un espai d’ocupació comuna, sinó també com un espai de convivència i d’intercanvi.

5. PLANTEJAMENTS EDUCATIUS

5.1 Prioritats i objectius educatius.

El nostre objectiu principal és el d’oferir una educació integral que ajudi als nostres infants a esdevenir persones autònomes, crítiques i compromeses, que puguin participar de forma activa en el seu entorn i en la societat en general.
Aquest objectiu d’educació integral es concreta en diversos objectius específics:
1. Acollir i respectar les identitats de tots els que hi formen part.
2. Potenciar i afavorir l’aprenentatge significatiu i competencial.
3. Afavorir l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
4. Fomentar el treball cooperatiu.
5. Potenciar el coneixement i el respecte de l’entorn més proper.
6. Fer el seguiment curricular i personal o tutorial de cada alumne, en funció de les seves necessitats.
7. Treballar d’acord amb uns hàbits i normes que condueixin l’alumne cap a la seva autonomia personal.
8. Afavorir l’ús d’estratègies que permetin a l’alumne assolir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspon al seu nivell maduratiu.
9. Fomentar en l’alumne una actitud curiosa, investigadora i crítica.
10. Potenciar la utilització de diferents llenguatges de comunicació: oral, escrit, matemàtic, corporal, musical, artístic i visual.

Aquests objectius es desenvolupen en estratègies i actuacions en el Pla Anual de cada curs i s’avaluen i es fan propostes de millora en la Memòria corresponent.

5.2 El projecte lingüístic.

El Projecte Lingüístic de l’escola és un document en el que s’especifica el tractament, l’ús i el procés que seguim per tal que els alumnes assoleixin les destreses bàsiques necessàries per utilitzar les llengües com a vehicle de comunicació, i, per tant, el procés d’ensenyament – aprenentatge de les diferents llengües que impartim: català, castellà i anglès.