Consell escolar

És qui pren els acords i les decisions que marquen el funcionament general de l’escola. Hi ha representants de les famílies, dels mestres, de l’AMPA, de l’Ajuntament i del personal no docent.Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Participació de les famílies Els pares i mares formen part de la dinàmica de l’escola participant activament en el procés educatiu dels seus fills a través del Consell Escolar, de l’AMPA i sobretot amb el contacte periòdic amb els/les mestres dels seus fills i filles.

Funcions del consell escolar dels centres públics:
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
c) Aprovar les propostes d’acords de co-responsabilitat, convenis i altres acords de col·—col·laboració del centre amb entitats o institucions.
d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
e) Aprovar la carta de compromís educatiu.
f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.