L’escola

Cent anys d’història

FA MOLTS ANYS… al 1891, es va crear una escola de pàrvuls en una illa de l’Eixample. Al seu costat hi havia el Mercat de la Concepció, la Tinència d’Alcaldia (avui, Consell de Districte) i el conservatori Superior de Música.

Encara hi són: el mercat, el consell, el conservatori i l’escola.

És la nostra escola, una escola centenària que ha estat testimoni de l’evolució social, dels esdeveniments històrics i dels moviments pedagògics de Catalunya i que —encara que ha passat per moltes i diverses circumstàncies i ha tingut moltes denominacions— ha fet prevaler el nom de la Concepció com un element d’identificació amb el barri.

L’Escola de la Concepció és una escola pública, oberta, plural, democràtica, laica, catalana i respectuosa amb les respectives llengües de l’alumnat; una escola de formació integral i, també, una escola petita i per tant familiar, entranyable, solidària i d’aprenentatge recíproc: entre tots fem escola, entre tots fem persones i entre tots fem convivència i tolerància.

La nostra escola és una escola d’educació infantil i primària, des de P3 fins a 6è d’ESO, d’una sola línia, on l’ensenyament de la música s’intensifica, conviu i s’interrelaciona amb les altres matèries curriculars, fet que li dóna singularitat.

Projecte educatiu

Una escola oberta

La nostra pedagogia és integradora i incorpora la col·laboració  de les famílies i de les institucions culturals i socials de l’entorn.

Una educació integral

Entenem l’educació com un procés que comprèn els diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumne ique l’ajuda a desenvolupar les seves potencialitats cognitives, físiques i afectives. Fomentem una educació basada en el respecte a un mateix i als altres.

Una educació en els valors democràtics

L’escola treballa per integrar els nens i nenes en una societat plural, i fomenta l’educació en els valors de la tolerància, la solidaritat i de tots els que caracteritzen una societat democràtica. La escola es declara laica.

Una escola catalana

L’Escola utilitza el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’àmbit escolar, i treballa perquè l’alumnat conegui i respecti la realitat social catalana. L’Escola integra totes les persones pertanyents a d’altres identitats culturals i lingüístiques, i garanteix a l’alumnat de parla no catalana el respecte per la seva llengua.

Una escola respectuosa amb la diversitat

L’escola assumeix els diferents ritmes evolutius i capacitats de l’alumnat personalitzant l’acció educativa, i treballa en la integració de l’alumnat amb dificultats sensorials, físiques,psíquiques, socials o culturals.

Una escola que educa en la igualtat

Entenem que és funció de l’escola educar noies i nois en la igualtat de drets i deures, tot acceptant les diferències però treballant per a la superació de mites, tabús i diferenciació de rols assignats històricament a la dona i a l’home.

Una escola democràtica i participativa

La gestió de l’escola és democràtica i participativa. Els diversos sectors de la comunitat educativa prenen part en els diferents òrgans de govern que preveuen les lleis orgàniques corresponents.

Equipaments

  • Menjador
  • Sala de descans (P3)
  • Gimnàs
  • Sala de psicomotricitat
  • 3 aules de música i dansa
  • Laboratori de ciències
  • Biblioteca
  • 2 patis
  • Pista poliesportiva amb vestidors
  • Aula d’informàtica amb estació meteorològica