Hi ha quatre documents que que regeixen el funcionament d’una escola.

El primer és el Projecte Educatiu de Centre (PEC). En aquest document queda recollit l’ideari de l’escola.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen a l’article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d’incloure els principis específics que s’estableixen a l’article 93 de la Llei 12/2009. El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. Així doncs, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Projecte de direcció.

El projecte de direcció és un instrument essencial de l’autonomia dels centres educatius perquè ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, en concreta l’estructura organitzativa i n’inclou uns indicadors, derivats del que estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció (art. 23.1 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent).

Programació general anual (PGA)

Els centres han d’elaborar la programació general anual d’acord amb el que estableix l’ article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius en la qual es recull la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l’autonomia de centre, d’acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d’acord amb el projecte de direcció vigent: Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, així com de tots els plans d’actuació acordats i aprovats. Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i normes i la previsió de totes les activitats de l’horari escolar. Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els indicadors i procediments per a l’avaluació dels processos i dels resultats, a partir dels indicadors definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del Documents de gestió del centre 8/11 projecte educatiu.

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre. Així mateix, les NOFC han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre.D’altra banda, les NOFC han de concretar les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores que, sempre que sigui concordant, han d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre o repercutir en la millora del procés educatiu de l’alumne afectat i de la resta d’alumnes. Entre les normes de convivència és necessari incorporar la regulació de l’ús dels telèfons intel·ligents i d’altres dispositius mòbils al centre, seguint les orientacions del Consell Escolar de Catalunya del document “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”. El director o directora del centre públic o el o la titular del centre privat impulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre, i de les successives adequacions d’acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre; les aprova –prèvia consulta preceptiva al consell escolar–, i vetlla perquè s’apliquin.

Carnaval 2020

Divendres va ser un dia genial, vam poder gaudir d’un dia de Carnaval magnífic. Un bon pregó, un “nino” fet per 6è esplèndid, una batucada de 5è molt engrescadora i una gran rua pels carrers del poble.

Moltes gràcies a totes les famílies i les mestres que vau col·laborar i vau fer d’aquell dia, un dia de festa increïble.

Si voleu veure més fotos i vídeos d’aquell dia cliqueu aquí.

Amic Lector

L’amic lector ja ha començat a l’escola! Un divendres de cada mes, els nens i nenes de P4 i de P5 compartim una estona de lectura amb els alumnes de 3r i 4t. És una tarda diferent i molt especial, plena de contes i històries. Ens ho passem súper bé i ens encanta estar amb la nostra amiga i amic lector aprenent tots plegats. Us deixem unes fotos de la darrera sessió que ja és la tercera.

Pissarra Digital Interactiva

Ja tenim una PDI a 6è.

I això ha estat gràcies a les quotes que pagueu per ser socis de l’AMPA i a les mares que, donant a canvi el seu temps lliure, la gestionen.

Penseu que sense el pagament de les les vostres quotes de l’AMPA, això no hauria estat possible. Ni això, ni els croisants de Nadal, ni el Rei ni els seus Patges Reals, ni els presents, ni la mona de Pasqua, ni el present de Final de Curs, ni el Sopar de Final de curs, ni la Batukada… ni tantes altres coses.

ÉS MOLT IMPORTANT PEL DIA A DIA DE L’ESCOLA FER EL PAGAMENT DE LES QUOTES DE L’AMPA.

 

Festa de Nadal

Gràcies a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, gràcies a l’AMPA i gràcies a les mares i pares que vau poder col·laborar.

Cliqueu a sobre del curs i podreu veure un reguitzell d’imatges de la Festa de Nadal.

P3          P4          P5

1r           2n           3r

4t           5è           6è

Fotografies del concert de Nadal