Hi ha quatre documents que que regeixen el funcionament d’una escola.

El primer és el Projecte Educatiu de Centre (PEC). En aquest document queda recollit l’ideari de l’escola.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) estableix que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu. Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen a l’article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d’incloure els principis específics que s’estableixen a l’article 93 de la Llei 12/2009. El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu. Així doncs, el projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Projecte de direcció.

El projecte de direcció és un instrument essencial de l’autonomia dels centres educatius perquè ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, en concreta l’estructura organitzativa i n’inclou uns indicadors, derivats del que estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció (art. 23.1 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent).

Programació general anual (PGA)

Els centres han d’elaborar la programació general anual d’acord amb el que estableix l’ article 10 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius en la qual es recull la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l’autonomia de centre, d’acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d’acord amb el projecte de direcció vigent: Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, així com de tots els plans d’actuació acordats i aprovats. Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i normes i la previsió de totes les activitats de l’horari escolar. Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els indicadors i procediments per a l’avaluació dels processos i dels resultats, a partir dels indicadors definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del Documents de gestió del centre 8/11 projecte educatiu.

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

Els centres educatius han d’elaborar les normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. Les NOFC han de contenir elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre. Així mateix, les NOFC han de regular aspectes relacionats amb la participació de la comunitat escolar en la vida del centre.D’altra banda, les NOFC han de concretar les normes de convivència del centre i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores que, sempre que sigui concordant, han d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al centre o repercutir en la millora del procés educatiu de l’alumne afectat i de la resta d’alumnes. Entre les normes de convivència és necessari incorporar la regulació de l’ús dels telèfons intel·ligents i d’altres dispositius mòbils al centre, seguint les orientacions del Consell Escolar de Catalunya del document “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”. El director o directora del centre públic o el o la titular del centre privat impulsa l’elaboració de les NOFC, amb la participació del claustre, i de les successives adequacions d’acord amb les necessitats del projecte educatiu del centre; les aprova –prèvia consulta preceptiva al consell escolar–, i vetlla perquè s’apliquin.

Utilitza el cap per reciclar

El reciclatge és molt important per a poder sostenir el nostre medi ambient. A l’escola hem posat en marxa un projecte en el qual reutilitzem taps de plàstic per a fer objectes amb noves utilitats. Aquestes són algunes d’elles.

Felicitem a tots els que heu participat en l’exposició!!!!!!

Animeu-vos a crear a partir del reciclatge!