Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
sorgits del procés d’elecció portat a terme com a conseqüència de la resolució de convocatòria
de 8 de novembre de 2016
Artur Fargas Salvadó
President
Anna Aragonès Roc
Representant de l’Ajuntament
Maria Suñé i Guiu (2014)
Representant dels mestres
Raquel Camacho Cobos (2014)
Representant dels mestres

Representant dels mestres
Mari Paz Arias López (2014)
Representant dels pares i mares d’alumnes
Aurélie Labado (2014)
Representant dels pares i mares d’alumnes
Laura Sostres Llamas (2016)
Representant dels pares i mares d’alumnes
Katinka Rodríguez-Solano
Representant de l’AMPA
Josep Miquel Oria Fuertes
Secretari
Comissió Econòmica (Decret 198/96, article 37 i Decret 199/96, article 38):
Artur Fargas Salvadó
President
Mari Paz Arias López
Representant dels pares i mares d’alumnes
Raquel Camacho Cobos
Representant dels mestres
Anna Aragonès Roc
Representant de l’Ajuntament
Josep Miquel Oria Fuertes
Secretari
Comissió de Convivència (Decret 266/1997, de 17 d’octubre, article 25.4):
Artur Fargas Salvadó
President
Aurélie Labado
Representant dels pares i mares d’alumnes

Representant dels mestres
Josep Miquel Oria Fuertes
Secretari
D’acord amb l’article 46 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.