Consell escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
sorgits del procés d’elecció portat a terme com a conseqüència de la resolució de convocatòria
de 5 de novembre de 2018
Raquel Camacho Cobos
Presidenta
Rosa Samper Folqué
Representant de l’Ajuntament
Mamen Pomar Jiménez (2018)
Representant dels mestres
Maite Moixí Gebellí (2018)
Representant dels mestres
Cris Gamo Martínez (2018)
Representant dels mestres
Raquel Jané Parra (2018)
Representant dels pares i mares d’alumnes
Katinka Rodríguez-Solano (2018)
Representant dels pares i mares d’alumnes
Laura Sostres Llamas (2016)
Representant dels pares i mares d’alumnes
Josep Mª Nosas Piñol
Representant de l’AMPA
Núria Olivé Marimon
Secretària
Comissió Econòmica (Decret 198/96, article 37 i Decret 199/96, article 38):
Raquel Camacho Cobos
Presidenta
Raquel Jané Parra
Representant dels pares i mares d’alumnes
Maite Moixí Gebellí
Representant dels mestres
Rosa Samper Folqué
Representant de l’Ajuntament
Núria Olivé Marimon
Secretària
Comissió de Convivència (Decret 266/1997, de 17 d’octubre, article 25.4):
Raquel Camacho Cobos
Presidenta
Katinka Rodríguez-Solano 
Representant dels pares i mares d’alumnes
Mamen Pomar Jiménez 
Representant dels mestres
Núria Olivé Marimon
Secretària
D’acord amb l’article 46 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, el Consell Escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol.licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

 

ACTES DEL CURS 2020-2021

4 de novembre

27 de gener