Projecte educatiu

Creiem que l’escola, i en particular si aquesta és pública, ha de treballar amb el màxim rigor científic i acadèmic, defugint actituds “complaents” i esdevenir un lloc exigent i respectat, alhora que agradable i estimat. Així doncs, treballem per desenvolupar al màxim el nostre curriculum tant en qualitat com en quantitat.

Eduquem en treball individual i en el del grup, afavorint tant l’autoexigència personal com la interactivitat i cooperació enfront els reptes de l’aprenentatge. Així mateix agrupem de manera flexible als alumnes en les àrees de llengua i matemàtiques per tal d’atendre millor la natural diversitat de ritmes.

Promovem un medi cultural ric i adequat per ajudar als nens i les nenes a créixer. Tanmateix eduquem en els valors democràtics, de respecte i de llibertat individual, de tolerància i pluralisme. Entenem la coeducació com alguna cosa més que “compartir” i que aquesta implica un canvi profund d’actituds per tal d’arribar a una veritable igualtat d’oportunitats i superar les actituds sexistes.

Fomentem el respecte i l’estimació per la natura, conscienciem sobre la necessitat d’un consum responsable i reciclem els materials que utilizem. Tanmateix treballem l’entorn social i natural més proper i afavorim la necessitat de participació a la vida social i cultural de la ciutat i del país.

L’escola

 • Tipus d’ensenyament: Educació Infantil i Educació Primària
 • Alumnes:dels 3 als 12 anys
 • Nivells:P/3, P/4, P/5, 1er i 2on de cicle inicial, 1er i 2on de cicle mitjà i 1er i 2on de cicle superior.
 • Horaris:de 8:30h a 12:30h i de 15h a 17h per Primària i de 9:30h a 12:30h i de 15h a 17h per Infantil
 • Mestres:

– mestres d’Ed. Infantil
– mestres de Primària
– especialistes d’Anglès
– especialistes d’Ed. Física
– especialistes de Música
– especialistes d’Ed. Especial
– tècnica en Educació Infantil
– mestre de religió

 • Aules ordinàries:

– 6 Ed. Infantil
-12 Ed. Primària

 • Aules específiques:

– Aula de Música
– Sala de Psicomotricitat
– Aules d’Idiomes
– Aula d’Informàtica
– Aula d’Audiovisuals
– Gimnàs
– Sala d’Actes
– Biblioteca, de consulta i de préstec
– Aules d’Educació Especial
– Menjador
– Aula de Ciències
– Aula de Plàstica

 • Altres espais:

Pati i zona de jocs infantils (3 a 5 anys) independent.
Pistes esportives: 1 de bàsquet i minibàsquet i 1 per futbol-sala, handbol, hoquei i voleibol
També comptem amb una zona d’hort, jardins aromàtics, bassa amb plantes acuàtiques, zona de picnic, zona de jocs pintats a terra.

 

ACTIVITATS DINS L’HORARI LECTIU

Activitats complementàries:

Dins de les activitats escolars també estan incloses en la nostra programació, les següents:

 • Activitat de piscina a Educació Infantil i 1r de Primària.
 • Sortides (excursions, teatre, tallers,…) i colònies a tots els cursos d’educació infantil i de primària.
 • Celebració de les festes amb jornades de portes obertes i participació de tota la comunitat educativa (Castanyada, Nadal, Carnaval, St. Jordi, etc…)
 • Activitat de Biblioteca amb servei de préstec.

 

OFERTA EDUCATIVA

Llengües d’aprenentatge:

La llengua d’ús i d’aprenentatge és el Català.
El Castellà s’introdueix a 1r curs del Cicle Inicial.
Idiomes:
La importància que com a escola donem a l’aprenentatge de les llengües estrangeres, i que aquest es faci des dels primers anys d’escolaritat, fa que en el nostre projecte lingüístic s’avanci l’anglès com a primera llengua estrangera a partir de P/4.
Optativament i per aquells alumnes amb bona competència lingüística, s’introdueix el Francès al Cicle Superior com a segona llengua estrangera.
Informàtica:
Programes educatius des de l’Educació Infantil
Processament de textos i internet des de l’Educació Primària.
Altres programes:
(En col·laboració amb l’Ajuntament)
Descobrim Vilanova i la Geltrú
Programa d’Educació Nutricional
Educació per a l’afectivitat
Animació lectora
Educació viària
PuntEDU
Agenda21
Treballem la llengua per projectes
PILEC (Pla d’impuls de la lectura)
Llegim en parella