Projecte emprenedor

PROJECTE INTERDISCIPLINAR EMPRENEDOR

Cada curs fem un projecte interdisciplinar  emprenedor igual per a tota l’escola, de P3 a 6è.

Podeu mirar-los seguint la pàgina web de l’escola on anem penjant les activitats que es duen a terme. Aquí us expliquem què és un projecte emprenedor.

 1. Què són els projectes?

Són una metodologia activa on el nen hi té un paper actiu. Els alumnes prenen decisions. Construeixen els seus aprenentatges.

Són treball cooperatiu. Els alumnes treballen en petit grup amb la intenció d’aconseguir objectius comuns i on cada membre té el seu rol. La cooperació, el treball junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de mira diferents, permeten a l’alumne aprendre coses noves, rectificar, consolidar o modificar els aprenentatges assolits. Totes aquestes interaccions els ajuden a establir relacions solidàries, respectar les diferents opinions i desenvolupar habilitats socials. Treballant conjuntament i ajudant-se els uns als altres la feina s’acaba abans i és més engrescador.

El mestre fa de guia, observa, analitza, gestiona, intervé  a que reflexionin, acompanya,  controla, avalua, afavoreix la reflexió dels nostres alumnes…

 • Els objectius del treball per projectes són:
  • Millorar la cohesió social.
  • Integrar àrees.
  • Desenvolupar l’esperit crític.
  • Incrementar l’autonomia dels nostres alumnes en el seu aprenentatge.
  • Utilitzar metodologies que estimulin la participació, la iniciativa personal i la creativitat.
  • Fomentar el treball en equip.

Treballar per projectes és integrar àrees (interdisciplinarietat), treballar competències i aplicar coneixements.

Els beneficis de treballar per projectes són.

 • Els alumnes fan connexions entre les àrees i entre l’aula i la realitat.
 • La relació entre els alumnes (habilitats socials i col·laboració en la construcció del coneixement).
 • Els alumnes estan més motivats.
 1. Què és el projecte emprenedor?

És un projecte per entrenar el caràcter emprenedor. L’emprenedoria ajuda a treure el millor de si mateixos quan està vinculat a l’emprenedoria social i ètica.

Es tracta de crear contextos on els alumnes actuïn, prenguin la iniciativa, resolguin problemes reals i aprenguin a fracassar i tornar a intentar-ho.

El mètode de l’emprenedoria es basa en:

 • Jugar, imaginar…
 • Practicar l’empatia. Posar-se en el lloc de l’altre (habilitat social).
 • Practicar la creació, que tinguin oportunitats per crear.
 • Practicar l’experimentació. Provar la idea, pensar, comprovar, fer hipòtesis…
 • Practicar la reflexió. És la manera d’aprendre. Quan reflexionem sobre el que hem fet, com ho hem fet…és quan hi ha l’aprenentatge.

Els passos a seguir per l’educació emprenedora són els passos que han de seguir els nostres alumnes:

 1. Actuar.
 2. Aprendre.
 3. Construir.

El rol de l’alumne:

 • Busca, avalua i utilitza la informació.
 • Adquireix i aplica els coneixements.
 • Treballa en equip.
 • Analitza, sintetitza i avalua.
 • Genera aprenentatge continu.
 • Identifica i resol problemes.

El rol del mestre:

 • Prepara a l’alumne.
 • Dona informació.
 • Fa preguntes.
 • Dóna retroalimentació.
 • Observa i analitza.
 • Fa connexions.
 • Acompanya, guia, avalua i dóna suport a l’alumne

El concepte d’iniciativa emprenedora fa referència  al desenvolupament  de qualitats personals com ara la creativitat, disposició a la innovació, confiança en sí mateix, motivació pels resultats a obtenir, lideratge, resistència al fracàs…

L’autoavaluació promou en l’alumne la reflexió per diagnosticar les seves necessitats i fortaleses, fomentar que sigui crític amb ell mateix…

 • Objectius
 • Desenvolupar el talent emprenedor. Competència d’aprendre a emprendre.
 • Tots els objectius del treball per
 • La competència d’aprendre a emprendre.

Les competències no s’ensenyen, s’entrenen.

La competència emprenedora té 4 blocs:

1.Autonomia personal: entrenar als alumnes en el procés de l’autoconeixement, la responsabilitat i l’autonomia a mesura que la seva capacitat d’organitzar i planificar les seves accions avança. Educar la responsabilitat implica deixar espai a l’alumne perquè prengui les seves decisions.

 1. Lideratge: amb la intenció d’educar persones que es liderin a si mateixes, les seves decisions i amb capacitat per a presentar-les als altres. De fer-les sortir de la seva illa de comoditat, de prendre consciència del nostre sistema de valors, de saber gestionar el temps en relació amb els altres o individualment, de saber utilitzar el seu imant d’influència (capacitat d’impulsar: dir, afirmar, suggerir; i capacitat d’atraure: escoltar, preguntar, sentir empatia), liderant ajudant els altres. No és més popular qui mana més o sap més, sino qui ajuda als seus amics. El lideratge prosocial no busca el benefici personal (econòmic), però a mig o llarg termini és més rendible personalment i socialment.
 1. Innovació. Donar eines als alumnes per ajudar-los a desenvolupar la seva capacitat creativa. Que sigui conscient què passa dins nostre quan ens enfrontem al repte de generar noves alternatives.
 1. Habilitats empresarials. Educar la responsabilitat social i sentit ètic, gestionar els recursos humans del grup, prendre decisions, definir estratègies…

 

FASES DEL PROJECTE INTERDISCIPLINAR  EMPRENEDOR

 1. Identificar les necessitats i els recursos:
 • continguts que volem treballar,
 • recursos que tenim,
 • temporalització,
 • gustos o inquietuds dels alumnes,
 • oportunitats de l’entorn, del barri, les famílies…
 1. Generar idees creatives:

Busca alternatives, oportunitats, punts de partida, juga amb les idees, no et tallis, no caiguis en obvietats, busca alternatives, barreja i barreja…SOMIA I GAUDEIX CREANT.

Per treballar un projecte emprenedor a l’aula es pot fer de tres maneres:

– Per la posada en marxa d’un servei

– Pel desenvolupament d’un producte

– Basat en continguts curriculars

 1. SELECCIÓ DEL TÒPIC GENERATIU

És el pas per definir la naturalesa del projecte.

Són temes, qüestions, idees que ofereixen profunditat, significat, connexions i varietat de perspectives per recolzar el desenvolupament de comprensions poderoses per part de l’alumnat.

Un tòpic generatiu ens ha d’oferir múltiples possibilitats a l’hora d’establir connexions amb altres continguts, matèries o altres experiències

 1. Els fils conductors

Són ponts entre les diferents àrees (de moment només en farem 3).

Introdueixen idees grans i perdurables que abasten distintes matèries.

Atrapen la curiositat dels alumnes .

Són grans preguntes que al llarg del seu aprenentatge poden anar donant resposta. Preguntes que guien i orienten. No es poden contestar amb un si o un no.

Són les coses més importants que volem que aprenguin els nostres alumnes.

Dissenyar 3 o 4 fils conductors per cicles.

 1. Els objectius d’aprenentatge

Regiran el desenvolupament del projecte i concretaran les línies marcades pel tòpic generatiu i pels fils conductors

Han de ser de dos tipus:

– Què volem que aprenguin del currículum

– Què volem que entrenin (els acompliments) de la competència d’aprendre a emprendre (4, un de cada indicador).

 1. Disseny de les activitats d’aprenentatge

Dividir el projecte en les seves parts fonamentals: les TASQUES (concatenació d’activitats) i aquestes en múltiples ACTIVITATS ( comença i acaba).

Decidir en quantes tasques dividirem el projecte i planificar cadascuna d’elles:

-Que pretenem amb cadascuna.

-Quines experiències d’aprenentatge provocarem que provoquin

El cicle de Kolb:

Els aprenentatges basats en l’experiència han de partir d’una informació que rebem que pot ser:

– Una experiència directa o concreta: és la que fem o veiem.

– Una experiència abstracte: és la que llegim o ens expliquen.

Aquestes dues experiències es transformen en coneixement quan les elaborem en una de les dues formes:

Reflexionant i pensant sobre elles

Experimentant de forma activa la informació rebuda