Objectius del Projecte de direcció

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Context soci-econòmic i cultural

L’escola està situada en un poble costaner que viu del turisme. És freqüent un degoteig constant de la matrícula, tant d’altes com de baixes. La majoria de les famílies són castellano-parlants. Tenim una mitjana d’un 40 % d’immigració. La llengua vehicular de tota l’escola és el català, malgrat que el seu aprenentatge no és una feina fàcil, doncs amb les seves famílies continuen comunicant-se en castellà i en altres llengües. Només parlen en català a l’aula.

Som una escola inclusiva, fomentem l’autonomia personal, estimulem la participació dels nens/es, treballem la resolució de conflictes, afavorim que l’alumnat arribi a ser el més autònom possible. Volem formar alumnes competents.

 Estructura organitzativa

Actualment som un centre d’educació infantil i primària de dues línies amb un total d’uns 340 alumnes.

Fem jornada compactada de 9 a 14h. Fem SEP dilluns i dimarts de 8:30 a 9:00h tots els mestres.

Els/les mestres ens organitzem en equips de cicle i comissions: coordinadors/CAD, informàtica, escola verda.

Com a mitjà de comunicació entre els/les mestres, pares i alumnes disposem de:

Gestió de la diversitat i convivència en el centre

Es potencia el treball en mitjos grups. Tota la primària fa ½ grups en el taller setmanal d’experiments, informàtica i expressió escrita.

Una sessió setmanal de comprensió lectora a tota l’escola i a la mateixa hora per poder fer grups homogenis comptant amb els tutors i els especialistes.

A CI, P4 i P5 la primera hora del matí es fa el projecte de lectura FET on s’agrupen els alumnes per nivell.

També es fan mitjos grups per potenciar la competència oral en llengua anglesa.

SEP Avançat mitjançant projectes.

SEP a tota l’escola des de P5 a 6è i tots els mestres.

Totes les hores de suport dels mestres es gestionen cada trimestre en funció dels resultats de l’avaluació des de l’equip directiu amb l’ajuda d’EE, MALL i els tutors. Ho aprova la CAD.

Ens falten els documents específics d’atenció a la diversitat i del pla de convivència, ja que les directrius que seguim no estan en un sol document.

Àmbit curricular

Estem dins d’un projecte d’excel·lència de la zona educativa de la Vall d’Aro (2011).

Formem part del projecte de la Fundació Privada per a la Creativació (2015).

Fem el projecte FET de lectura (2011).

Som escola verda  (2006)

Fem l’apadrinament lector amb el alumnes de segon i sisè (2009).

Fem robòtica de P3 a 6è (2013)

Fem un projecte interdisciplinar emprenedor a tota l’escola (2013).

Orientació i tutoria

Treballem les habilitats socials i la mediació. Incidim en el valor de l’esforç.

L’escola participa en un pla de convivència del municipi i en el programa d’habilitats per la vida “Sigues tu”.

Família i entorn

A Primària i a Infantil els alumnes tenen l’agenda, que es fa servir com a mitjà d’informació pares-mestres, mestres-pares. Ha de quedar tot escrit.

Abans de començar el curs es fan reunions informatives de presentació del nou curs amb les famílies.

Previ a la preinscripció es fa una presentació del projecte educatiu i una visita guiada a les instal·lacions oberta a tothom.

Entrevistes amb les famílies el segon trimestre i sempre que cal.

Coordinació amb serveis socials i la Casa Lila un cop per trimestre i sempre que cal. També participem en el programa deures en família i en l’espai familiar cedim una aula de l’escola.

Ens coordinem  amb la llar d’infants i l’institut.

Tenim molt bona relació amb totes les entitats del municipi. Aquest curs hem introduït el projecte intergeneracional amb la gent gran del centre cívic i els alumnes de CI amb el projecte de l’hort.

Totes les activitats extraescolars que proposa l’Ajuntament s’han adaptat al nou horari escolar del municipi.

Participem en altres entitats:

Policia local: Educació vial i ambiental.

Casa Lila: projecte escoles.

Centre cívic: Projecte intergeneracional: l’hort. La gent gran amb el CI

Diputació: Sardana a l’escola.

Biblioteca del poble: Itineraris de lectura, maleta viatgera, taller de poesia, conte en anglès.

Els objectius que em proposo per aquests 4 cursos són:

 1. Millorar els resultats educatius:

Continuar amb les estratègies de l’anterior mandat.

1.1. Millorar la competència lingüística en llengua catalana.

1.2. Desenvolupar l’esperit crític, i el raonament matemàtic-científic.

1.3. Desenvolupar el pla d’excel·lència.

1.4. Revisar i millorar el projecte lingüístic.

  1. Millorar la cohesió social:

Continuar amb els objectius de l’anterior mandat.

2.1. Iniciar el treball cooperatiu mitjançant els projectes.

2.2. Revisar i elaborar el pla d’atenció a la diversitat.

2.3. Revisar i elaborar el projecte de convivència amb la implicació de les famílies.

2.4. Continuar amb la projecció d’una imatge positiva del centre.

Els objectius proposats seran els eixos escolars de l’ensenyament per l’excel·lència; entenent que excel·lència vol dir arribar als màxim de les possibilitats personals.

Resumint: Entrenar als nostres alumnes en les habilitats necessàries per enfrontar-se a la vida.

 

1. MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS
1.1. . Millorar la competència lingüística en llengua catalana
ACTUACIONS/

ACTIVITATS

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ/INDICADORS V.INICIAL/V A ASSOLIR
1.1.1.    Demanar assessorament pels mestres per programar per competències Pla de formació de zona ED 1r curs Les programacions Les programa-cions fetes
1.1.2.    Desenvolupar la programació curricular per dimensions a l’aula Decret 119/2015 Mestres 2n-3r i 4t any Les programacions Les programa-cions. no estan per dimensions
1.1.3.    Consolidar els tallers ILEC Programació elaborada per l’escola Tutors 1 taller per curs  

 

 

 

 

Les programacions

Els horaris

1.1.4.    Consolidar el projecte FET a EI, CI i CM Material  PIS PAS i textos seqüenciats mestres 1 sessió diària a EI i CI, 3 a 3r i 2 a 4t
1.1.5.    Consolidar el pla de treball de la comprensió lectora Material “A la carta” i llibres text a CS mestres 1 sessió setmanal
1.1.6.    Consolidar i millorar el pla de treball de l’expressió escrita Programacions i proves de 3r tutors 1 sessió setmanal
1.1.7.    Iniciar i consolidar el pla de treball d’expressió oral. Programacions i proves de 3r mestres 1 sessió setmanal
1.1.8.    Renovar el projecte lingüístic Documents del centre ED 2n i 3r curs El document actualitzat document actualitzat

 

1.2.Desenvolupar l’esperit crític i el raonament matemàtic-científic.
ACTUACIONS/

ACTIVITATS

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ/INDICADORS V.INICIAL/V A ASSOLIR
1.2.1. Iniciar el treball cooperatiu mitjançant projectes Programacions escola Tutors setmanal  

 

Les programacions

Els horaris

Les rúbriques

1.2.2. Aplicar el projecte interdisciplinar emprenedor a tota l’escola. Material divers. Claustre Una quinzena 2n trimestre
1.2.3. Treballar, setmanalment, en mitjos grups al laboratori. Material del laboratori Mestra laboratori 1 sessió setmanal durant tot el curs.
1.2.4. Elaborar les rúbriques (criteris d’avaluació) dels projectes Programacions Mestres Durant el curs
1.2.5. Consolidar i unificar la línia metodològica en el treball per projectes. Programacions Mestres Durant el curs
1.2.6. Manipulació i experimentació, amb material, de conceptes matemàtics Material divers Tutors Durant el curs
1.2.7. Continuar amb la robòtica: Beebot (EI i 1r), Probot (2n i 3r), Lego Wedo + Scratch (4t) Scratch avançat (5è),  Lego Mindstorms  i Sketchup + impressora 3D (6è) i pels més avançats VEX. Beep boot, probot, wedo i robot Lego, impressora 3D, VEX… Tutors Durant el curs

 

1.3.Desenvolupar el pla d’excel·lència.
ACTUACIONS/

ACTIVITATS

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ/INDICADORS V.INICIAL/V A ASSOLIR
1.3.1. Continuar el projecte de la Creativació per millorar la creativitat dels alumnes Projecte Creativació mestres 2 sessions mensuals Test de Torrance Millorar creativi-tat
1.3.2. Elaborar les rúbriques de cada ambient. Rúbriques intel·ligències Mestres d’EI/ ED 1r T Registre observació mestre

Rúbriques

Rúbri-ques fetes
1.3.3. Unificar criteris d’atenció a la diversitat Documents del centre Direcció 1r curs Document d’atenció a la diversitat Docu-ment fet
1.3.4. Potenciar/incidir en la cultura de l’esforç Graella setmanal

Agenda

Mestres Tot el curs
1.3.5. Participació en concursos  (en la FLL, a X(p)rimenta, Pangea…) Concursos mestres Durant el curs Nombre de concursos participats
1.3.6. Iniciar el treball per projectes a l’àrea de medi Llibres text, nou currículum tutores Durant el curs  

 

 

Les programacions

Els projec-tes

 

Un projecte anual

1.3.7.Continuar amb el SEP avançat Avaluacions ED/mestres Tot el curs
1.3.8. Iniciar el treball per projectes en anglès al CS, algunes unitats de música a CI i CM i al laboratori. (Aquest curs hem tornat a demanar participar en el GEP (Grup Experimental Plurilingüe) Llibres text

Programacions

Mestres capaci-tats per fer anglès Durant el curs

 

2. COHESIÓ SOCIAL
2.1. Iniciar el treball cooperatiu mitjançant els projectes.
ACTUACIONS/

ACTIVITATS

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ/INDICADORS V.INICIAL/V A ASSOLIR
2.1.1.Fomentar el treball cooperatiu mitjançant els projectes Els projectes

Petits grups

 

 

 

mestres

Durant el curs  

Registre observació mestre

 

 

Registre d’incidències

 

 

Millorar les relacions alumnes.

Menys baralles

2.1.2.Iniciar altres projectes de l’àrea de medi  

Les programacions

2.1.3.Aplicar les programacions amb projectes cooperatius
2.1.4.Iniciar una sessió de tutoria tutor 1 sessió setmanal

 

2.2. Revisar i elaborar el pla d’atenció a la diversitat
ACTUACIONS/

ACTIVITATS/ ESTRATÈGIES

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ/INDICADORS V.INICIAL/V A ASSOLIR
2.2.1. Revisar tots els documents i extreure informació pel pla d’atenció diversitat Documents del centre

Materials d’atenció a la diversitat del Dep.

Direcció 1r curs El document fet No hi ha un docu-ment
2.2.2. Elaboració del document del pla d’atenció de la diversitat.

 

2.3. Revisar i elaborar el projecte de convivència
ACTUACIONS/

ACTIVITATS/ ESTRATÈGIES

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ/INDICADORS V.INICIAL/V A ASSOLIR
2.3.1. Elaborar el projecte de convivència relacionant-lo amb el del municipi Projecte de convivència del Departament,  del poble i el de l’escola

 

Direcció 3r i 4t curs El document fet No n’hi ha cap docu-ment
2.3.2. Aplicació de les eines de sensibilització per a l’elaboració del projecte de convivència als mestres, alumnes, PAS, a la comissió de la convivència del poble Al llarg del 1r curs
2.3.3. Anàlisis i diagnosi del centre seguint les pautes del Departament Al llarg del 1r curs
2.3.4. Implicació dels pares en el projecte de convivència del centre. Tots els cursos
2.3.5. Participar en la comissió de promoció de la convivència del poble Directora Tots els cursos Núm. de reunions

 

2.4. Continuar amb la projecció d’una imatge positiva del centre.
ACTUACIONS/

ACTIVITATS

RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ/INDICADORS V.INICIAL/V A ASSOLIR
2.4.1. Continuar amb la difusió de les activitats que es realitzen al centre. Les activitats realitzades a les classes,

la intranet,

el facebook i

el twitter de l’escola

Directo-ra Tot el curs Número de notícies penjades Màxima difusió de les activitats.

 

Augment de la matrícu-la

2.4.2. Foment de la participació en concursos.
2.4.3. Continuar amb la difusió de la participació en concursos.
2.4.4. Continuar amb la jornada de portes obertes. ED Període de preinscripció

 

 

Share