Ambients a Educació Infantil

AMBIENTS A EDUCACIÓ INFANTIL

El treball per ambients és una metodologia que consisteix en organitzar els alumnes en diferents espais on puguin construir els seus aprenentatges de manera espontània. Els nens i nenes passen a ser els protagonistes on aprenen per ells mateixos, lliurement i d’una manera constructiva i activa.

  1. Afavoreix la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de diferents edats respectant el ritme individual dels alumnes.

  2. Permet l’aplicació dels aprenentatges assolits i adquirir-ne de nous, essent sempre significatius i funcionals.

  3. Es potencia la coeducació, la socialització i el respecte entre tots els alumnes d’educació infantil.

PRINCIPIS METODOLÒGICS:

ALUMNE:
– L’infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa…
– L’organització de grups amb alumnes de P3, P4 i P5 afavoreix la interacció, col•laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donen relacions d’ajuda mútua, i on els infants més madurs serveixen de model per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a persona.

-L’alumne pot aplicar i desenvolupar les diferents intel·ligències: lingüística, musical, lògico-matemàtica, cinètico-corporal, visual espacial, naturalista, intrapersonal i interpersonal.

MESTRA:

-La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores, d’observadores que faciliten el procés per tal que el nen pugui desenvolupar al màxim el seu aprenentatge.

-L’observació de la mestra juga un paper important per captar les habilitats i el potencial dels alumnes tenint en compte les diferents intel·ligències.

ESPAI I MATERIAL:
– L’organització de l’espai i de la diversitat de materials són la base d’aquesta metodologia.

L’ACCIÓ DEL NEN:
– L’activitat o joc lliure és el principal recurs didàctic i d’aprenentatge. Es prioritzen les tasques no dirigides tot i que n’hi ha que sí que ho son.

AMBIENTS:

*JOC SIMBÒLIC (ubicat a l’entrada) :

Aquest ambient apropa als nens el seu entorn més quotidià. Aquests reprodueixen escenes de la vida diària tot establint diàlegs, experimentant i jugant amb material i estris relacionats amb diversos espais: la casa, la botiga, la consulta del metge, les disfresses, la lectura, etc.

A partir de la comunicació amb els altres i dels diferents diàlegs que s’estableixen s’afavoreix el desenvolupament del llenguatge oral, la descoberta d’un mateix i dels altres i la descoberta de l’entorn.

L’ambient del Joc Simbòlic permet als nens i nenes representar la vida real, explorar i reproduir el món dels adults que els envolta, el món “social”. Hi troben un espai en el qual juguen i s’expressen tal i com són, adquirint habilitats personals, desenvolupant la seva capacitat de relació amb els altres. Representen personatges de forma espontània, repeteixen accions i situacions viscudes que són molt properes; és amb aquest joc que comparteixen, reproduint-les, les seves experiències més personals i avancen així en el procés d’autonomia.

*CONSTRUCCIONS (ubicat a l’aula de P3A):

Aquest ambient permet la construcció i la reproducció a través de diferents materials fomentant la creativitat i la imaginació.

Ajuda als infants a veure la possibilitat de reutilitzar el material de rebuig.

A partir de la manipulació dels diferents materials el nen amplia l’aprenentatge dels conceptes matemàtics.

Proporciona a la mainada un espai per a l’exploració sensorial i desperta la curiositat i la iniciativa per a la descoberta.

*ART (ubicat a la classe de P3 B ):

Aquest ambient fomenta la imaginació i la creativitat a partir de la manipulació i experimentació lliure amb diferents materials i tècniques.

Permet a l’infant l’exteriorització dels sentiments a través de l’expressió plàstica i la música.

Fomenta la sensibilitat artística personal, no “esteriotipada”. Amb material i tècniques diverses, seleccionant, interpretant i composant, els nens i nenes ens mostren diferents aspectes de si mateixos: què pensen, quins sentiments tenen i com veuen la realitat que els envolta. 
En aquest espai s’ hi faciliten diferents materials i eines perquè cada infant crei el seu itinerari artístic.

A través de la imaginació i la fantasia, els infants projecten vivències, emocions i experiències amb espontaneïtat. Es pretén potenciar la seva creativitat presentant diversos artistes (Kandinsky, Miró, Paul Klee…), diverses tècniques (collage, pintura, estampació, modelatge…) i diferents materials (fang, pasta, de rebuig…) Es treballen els aspectes següents: Desenvolupar el potencial sensorial, perceptiu, imaginatiu i expressiu. Utilitzar diferents formes d’expressió i representació per tal de comunicar sentiments, experiències i idees del món real o imaginari.

*EXPERIMENTS (ubicat a la classe de P5A):

Aquest ambient ajuda a despertar la curiositat innata dels nens, encoratjant-los a fer servir els sentits per introduir-los al món de la ciència.

Els estimula a pensar i esbrinar les coses per si sols, fent-se preguntes sobre el que experimenten: tocant, sentint, olorant, provant…

A partir de l’experimentació i la manipulació s’afavoreix el desenvolupament del llenguatge matemàtic, el verbal i la descoberta de l’entorn.

Els provoca una actitud investigadora a l’entorn proper que afavoreix fer-se preguntes, formular-se hipòtesis, buscar estratègies i donar respostes.

Les accions que es donen en aquest espai van lligades a uns processos que ajuden al desenvolupament intern de cada infant: omplir, buidar, escampar, recollir, separar… Manipulant i experimentant amb els diferents materials i objectes els infants aprenen a fer observacions que els ajuden a posar en pràctica diferents activitats intel·lectuals: classificar, relacionar, ordenar, analitzar, interpretar… Amb aquesta activitat cognitiva s’afavoreix el desenvolupament del seu pensament i, de mica en mica, avançar del simple coneixement físic dels objectes i materials cap a l’abstracció del pensament científic-creatiu.

S’experimenta en diferents espais: sorral, zona de llum, zona de flotació, zona magnètica… Puntualment es treballen alguns éssers vius: cargols, cucs, cucs de seda…

MATEMÀTIQUES (ubicat a la classe de P4B)

A l’ambient de matemàtiques es treballa diferents conceptes: numeració, mesura, qualitats, geometria, forma, lògica… i ho fem a través del joc .

En aquest ambient s’hi comparteixen jocs de taula per jugar amb un grup d’infants.

Els nens poden jugar lliurement, de manera individual, en parelles o petit grup a través de l’assaig-error, compartir reptes i superar-los. Són jocs que requereixen estratègies de raonament lògico-matemàtic, conèixer i respectar les normes de joc.

Trimestralment es varien els continguts que es treballen.

Durant tot el curs hi ha un espai dedicat a la introducció de la robòtica on es treballa amb la bee-bot.

CONTES (ubicat a P5B)

Es pretén fomentar, principalment, el gust per la lectura i l’escriptura, així com també l’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i la dramatització de contes.

Els infants s’inicien amb la lectura de contes, representen històries conegudes o inventades a través dels titelles o d’ells mateixos, tenen la possibilitat d’escoltar narracions de contes a través de diferents formats.

Mirar, llegir, escoltar contes, comentar el que passa en una història, … són accions que fan els infants en aquest ambient.

És un espai per gaudir i trobar el gust per la lectura, un espai que ens ajuda a pensar, a reflexionar, a créixer, a estimar el món que ens envolta, a comprendre les persones, a saber de la diversitat.

Cada llibre, cada conte, cada història ajuda els nens i nenes a aprendre a llegir, a llegir per aprendre i a gaudir de la lectura.

JOC I MOVIMENT (ubicat a l’aula de psicomotricitat)

Aquest espai potencia la descoberta del cos i les seves possibilitats motrius: espai per córrer, per enfilar-se, per arrossegar-se, espais i materials per construir-se amagatalls… oferint materials transformables i polivalents com caixes de cartró, robes… que permetin desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants enriquint els seu procés simbòlic.

Share