Oferta educativa

Estructura organitzativa

Actualment som un centre d’educació infantil i primària de dues línies amb un total d’uns 370 alumnes.

Fem jornada compactada de 9 a 14h. Fem SEP dilluns, dimarts i dimecres de 8:30 a 9:00h tots els mestres.

Els/les mestres ens organitzem en cicles i  comissions

Horari dels alumnes. Franges horàries

8:30-9:00 (dilluns, dimarts i dimecres) SEP
9:00-9:50 Activitats acadèmiques
9.50-10:40 Activitats acadèmiques
10:40-11:30 Activitats acadèmiques
11:15 a 12:00 Pati d’Infantil
11:30 a 12:00 Pati de Primària
12:00-12:30 Gust per la lectura
12:30-13:15 Activitats acadèmiques
13:15-14:00 Activitats acadèmiques
14:00 – 16:00 Menjador
16:00 – 17:15 Activitats extraescolars

Horari dels mestres. Franges horàries

  • Les reunions es realitzen els dilluns de 15h a 17h, els dimecres de 14h a 15h i cada dia de 8’30 a 9’00h, excepte el divendres,
  • Dilluns: SEP/Claustre/comissions i cicle.
  • Dimarts: SEP
  • Dimecres: Pares/Paral·lels.
  • Dijous: Pares

Com a mitjà de comunicació entre els/les mestres, pares i alumnes disposem d’una intranet: www.escolaelsestanys.cat

Gestió de la diversitat i convivència en el centre

Es potencia el treball en mitjos grups. Tota la primària fa ½ grups en el taller d’experiments i informàtica.

A CI i P4 i P5 la primera hora del matí es fa el projecte de lectura FET on s’agrupen els alumnes per nivell. A CM i CS la primera hora del dilluns fan tots comprensió lectora, es divideixen els grups amb l’ajuda dels especialistes.

També es fan mitjos grups per potenciar la competència oral en llengua anglesa.

Àmbit curricular

Estem dins d’un projecte d’excel·lència de la zona educativa de la Vall d’Aro.

Fem robòtica de P3 a 6è

Fem el projecte FET de lectura.

Som escola verda.

Fem un projecte interdisciplinar emprenedor.

Fem l’apadrinament lector amb el alumnes de segon i sisè.

Orientació i tutoria

Treballem les habilitats socials i la mediació.

L’escola participa en un pla de convivència del municipi.

Família i entorn

A Primària i a Infantil els alumnes tenen l’agenda, que s’ha de fer servir com a mitjà d’informació pares-mestres, mestres-pares. Ha de quedar tot escrit. Qualsevol incident s’ha d’escriure i guardar a l’expedient de l’alumne.

Abans de començar el curs es fan reunions amb les famílies.

Entrevistes amb les famílies el segon trimestre i sempre que cal.

Coordinació amb serveis socials un cop per trimestre i sempre que cal.

Participació en el projecte pares i mares del municipi.

Participem en altres entitats:

Policia local: Educació vial i ambiental.

Casa Lila: projecte escoles.

Centre cívic: Projecte intergeneracional amb el avis: l’hort de l’escola

Diputació: Sardana a l’escola.

Biblioteca del poble: Itineraris de lectura, maleta viatgera, taller de poesia.