Qui som?

MISSIÓ:
L’escola Marquès de la Pobla és una escola pública, catalana, inclusiva, plural i
democràtica, arrelada a Capellades, al seu entorn i oberta al món.

La Comunitat educativa de la nostra escola té com a finalitat aconseguir la millor qualitat
en l’educació de l’alumnat.

L’Escola Marquès de la Pobla educa per:

Formar ciutadans responsables, crítics, tolerants, innovadors i creatius.
Estimular les capacitats, competències i habilitats personals i socials.
Potenciar el treball coordinat i actiu de tota la comunitat educativa.

 

VISIÓ:
L’Escola Marquès de la Pobla vol:
Ser un centre coresponsable en el procés educatiu i evolutiu dels infants conjuntament amb les famílies, les institucions i entitats de l’entorn.
Un centre que garanteixi una inclusió de qualitat.

Per esdevenir:
Una escola capaç de millorar els aprenentatges de l’alumnat.
Un centre innovador, integrador de les noves tecnologies, formador de ciutadans plurilingües amb visió i capacitat d’integrar-se plenament a la societat en constant evolució.

 

VALORS:
L’Escola Marquès de la Pobla vol trametre els següents valors:

Valors personals: responsabilitat, esforç, esperit crític, treball ben fet, respecte,
creativitat, autonomia, autoestima.

Valors del centre: diàleg, tolerància, solidaritat, innovació, comprensió, coherència,
inclusió, compromís, participació democràtica.

Valors orientats a l’entorn social: sostenibilitat, integració, respecte com a principi de convivència, pluralitat, compromís amb l’entorn, coresponsabilitat de tota la comunitat educativa.

 

TRETS D’IDENTITAT:

1.-  Gestió institucional i principi de col·laboració
Entenem el funcionament de la nostra escola dins l’estructura de la comunitat educativa del nostre poble, oberta al diàleg i en la qual tant els mestres, com els pares i mares, alumnes, personal no docent, Ajuntament i Administració hi participa de forma responsable i activa.

2.-  Pluralisme ideològic i valors democràtics
Valorem el respecte vers les diferents ideologies personals i pluralisme polític, fomentant valors democràtics com: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, esperit crític, etc., i rebutjant qualsevol tipus de dogmatisme o adoctrinament.
Cap membre de la comunitat escolar no pot ser discriminat per raó de les seves conviccions. L’escola ha de dotar a l’alumnat d’instruments que els ajudin a conèixer les diferents visions i opcions que hi ha i els ha de proporcionar, progressivament, prou metodologia per analitzar la realitat social, participar-hi i poder transformar-la des d’un comportament conscient i autònom i sempre des de la perspectiva d’una societat democràtica.

3.-  Llengua d’aprenentatge
Considerem que l’escola s’ha d’adequar als trets específics de la societat catalana. Per aquesta raó es fomentarà l’arrelament de la cultura catalana així com l’ús del català com a llengua base de l’aprenentatge i d’intercomunicació escolar.
L’aprenentatge de totes les matèries tindrà com a bases culturals, socials i físiques les del nostre país, amb obertura a totes les cultures.

4.-  Escola laica
Restarà garantit el pluralisme religiós tot respectant la llibertat personal i de les famílies.

5.-  Coeducació
Prenem com a base la coeducació, per desenvolupar tots els aspectes de la personalitat; la igualtat entre homes i dones ha de començar educant les noves generacions en aquests principis amb acompanyament d’un ambient no discriminatori.
L’educació no sexista estarà present en totes les accions educatives que es realitzin a l’escola, i es planificaran activitats educatives encaminades a compensar desigualtats, per qüestions de gènere.

6.-  Educació integradora i plural
Creiem que tota l’escola ha de ser integradora, amb capacitat per donar resposta a la diversitat que suposa, cada un/a dels/de les nens/es i famílies que acull. Per aquesta raó bandegem qualsevol sistema educatiu que tendeixi a homogeneïtzar l’alumnat o en propugni la marginació.

7.-  Educació per a la convivència i la pau
Partint de la realitat nacional catalana, ens aproparem al coneixement d’altres realitats culturals, tot fomentant l’esperit de pertinença a la comunitat internacional i de solidaritat amb els pobles de les altres nacionalitats. També creiem que la violència no és sinònim de valentia sinó de feblesa i refusem la seva utilització en qualsevol forma que es pugui manifestar. Treballem la sensibilitat per la pau.

8.-  Relació escola-entorn
Volem que l’escola estableixi lligams amb el seu entorn més immediat, de manera que l’activitat escolar pugui aportar a la col·lectivitat elements de promoció; alhora que el medi  sigui una font d’enriquiment pel mateix treball escolar.

9.-  Línia metodològica
Entenem que el procés educatiu no ha d’ésser solament instructiu sinó que ha de ser estimulant i obert vers diversos fronts, que avancin al mateix temps i de forma paral·lela però tenint com a objectiu la formació integral dels/ de les nostres alumnes.
Es posarà un especial èmfasi a accentuar la col·laboració en lloc de la competitivitat, tot afavorint els lligams entre teoria i pràctica, que cultivin en els alumnes l’esperit de recerca de cara a una utilització pràctica de les competències adquirides.
Es treballarà per aconseguir l’excel·lència acadèmica tot seguint el ritme d’aprenentatge de cadascú, tal i com es proposa al projecte Trajectòries.

10.- Educació en valors
L’Escola ha d’estimular i potenciar en l’alumnat un conjunt de valors personals que són propis d’una societat democràtica, els quals resumim en:

L’esperit crític i creatiu.
La responsabilitat, la participació i el fet de no ser indiferents: saber pensar i raonar.
El concepte positiu d’un mateix, l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats.
La coherència i l’esforç personal.
L’interès i el gust per aprendre a aprendre.
La capacitat de saber ser feliç i gaudir de la vida.
La solidaritat, la cooperació i l’actitud de compartir.
La tolerància, l’acceptació de la diversitat i el respecte als altres, a les minories i a les llibertats col·lectives.
L’actitud de diàleg i la capacitat de comunicació.
La sensibilitat davant les discriminacions i la rebeldia davant les injustícies.
La capacitat de sentir-se part integrant del medi. El respecte i la defensa de la natura, dels materials i de les coses.
La defensa i la millora dels drets humans i del pacifisme.

Aquests valors han d’estar presents en tot l’ambient de l’Escola. Han de presidir constantment la formació dels nostres alumnes.

L’educació en valors implica educar en una dinàmica de prevenció i resolució pacífica dels conflictes, entenent que el procés és tan educatiu com el resultat.