Història

L’escola MARQUÈS DE LA POBLA es troba situada a la vila de Capellades, dins la comarca de l’Anoia, amb una població actual de 5389 habitants.

Va ser inaugurada, el 14-05-1933, per la Sra. Balbina Mas, vídua de Miquel i Marquesa de la Pobla, la qual i en nom del seu espòs, va oferir-la a la vila.

L’arquitecte-director i autor del projecte fou el Sr. Domènec Sugranyes i Gras (1879-38) col·laborador d’ A. Gaudí i encarregat de dirigir les obres de la Sagrada Família a la seva mort (1926-38) .

Si bé a les primeres dècades era de caire rural, el creixement continuat de les indústries va afavorir el desenvolupament dels sectors secundaris i terciaris dins la població, deixant l’agricultura en un nivell molt modest i només del tipus de regadiu. La industrialització progressiva de la vila va portar el consegüent augment de la població, amb forts corrents migratoris als anys 60 de diferents comunitats d’Espanya i posteriorment, als darrers últims anys de l’Amèrica llatina i Marroc. Les noves edificacions que s’estan construint, ocupant gairebé tot el terme fan que la població es vagi incrementant de forma paulatina tot i que en els darrers anys, a causa de la situació econòmica actual, ha disminuït lleument.

L’ús de la llengua catalana i castellana es reparteix en llurs respectives àrees d’influència en una proporció bastant equilibrada, amb un lleuger avantatge a favor de l’idioma autòcton.

Dels canvis socials esmentats se’n derivaren també canvis per al nostre centre com fou la construcció d’un nou edifici l’any 1975, la implantació de cursos dobles, l’augment de la plantilla base de professors/es nomenada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la tècnica d’Educació Infantil, l’administrativa, a més dels especialistes de Psicomotricitat i Música destinats al Parvulari que ens aporta l’Ajuntament, l’assessorament del servei psicopedagògic de l’EAP i logopèdic del Creda.