L’ESCOLA

L’Escola Marquès de la Pobla de Capellades, s’emmarca dins la normativa vigent que recull la tipologia d’escoles públiques d’Educació Infantil i Primària de Catalunya.

Nom del centre:        ESCOLA MARQUÈS DE LA POBLA

Còdi:                     08015430

Adreça:                 Miquel i Mas, 19

Població:               Capellades

Codi postal:           08786

Telèfon/Fax:          93 8011109

Correu electrònic: a8015430@xtec.cat

Pàgina web:          http://agora.xtec.cat/escmarquesdelapobla

Comarca:              Anoia

Delegació Territorial: Catalunya Central

 

L’escola compta amb alumnat de 3 a 12 anys, des de P-3 a 6è de Primària, provenint majoritàriament de la Vila de Capellades.

És un centre de doble línia, per això hi ha 18 aules corresponents als diferents nivells.

Acull les següents etapes educatives: educació infantil (2n cicle) i primària.

 

Compta amb una plantilla estable composta per:

7 mestres d’Educació Infantil

13,5 mestres de primària

2 mestres d’educació especial

2 mestres de llengua anglesa

2 mestres d’educació física

1 mestre de música

1 mestre de religió

1 TEI (tècnica d’educació infantil), 1 administrativa.

 

 

L’escola  MARQUÈS DE LA POBLA es troba situada a la vila de Capellades, dins la comarca de l’Anoia, amb una població actual de 5225 habitants (IDESCAT, 2017).

Va ser inaugurada, el 14-05-1933, per la Sra. Balbina Mas, vídua de Miquel i Marquesa de la Pobla, la qual i en nom del seu espòs, va oferir-la a la vila.

L’arquitecte-director i autor del projecte fou el Sr. Domènec Sugranyes i Gras (1879-38) col·laborador d’ A. Gaudí i encarregat de dirigir les obres de la Sagrada Família a la seva mort (1926-38) .

Si bé a les primeres dècades era de caire rural, el creixement continuat de les indústries va afavorir el desenvolupament dels sectors secundaris i terciaris dins la població, deixant  l’agricultura en un nivell molt modest  i només del tipus de regadiu. La industrialització progressiva de la vila va portar el consegüent augment de la població, amb forts corrents migratoris als anys 60 de diferents comunitats d’Espanya i posteriorment, als darrers últims anys de l’Amèrica llatina i Marroc. Les noves edificacions que s’estan construint, ocupant gairebé  tot el terme fan que la població es vagi incrementant de forma paulatina tot i que en els darrers anys, a causa de la situació econòmica actual, ha disminuït lleument.

L’ús de la llengua catalana i castellana es reparteix en llurs respectives àrees d’influència en una proporció bastant equilibrada,  amb un lleuger avantatge a favor de l’idioma autòcton.

Dels canvis socials esmentats se’n derivaren també canvis per al nostre centre com fou la construcció d’un nou edifici l’any 1975, la implantació de cursos dobles, l’augment de la plantilla base de professors/es nomenada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la tècnica d’Educació Infantil, l’administrativa, a més dels especialistes de Psicomotricitat i Música destinats al Parvulari que ens aporta l’Ajuntament, i l’assessorament del servei psicopedagògic de l’EAP.