Arts & Craft

Des del curs escolar 2008-2009 i fins ara, el nostre centre ha dut a terme un pla experimental de llengües estrangeres (PELE) amb l’objectiu de fer de la llengua anglesa un vehicle de comunicació funcional i pràctic amb l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior. El projecte “English and Art in touch” afavoreix el treball dels continguts de les dues àrees conjuntament.

Un cop finalitzat el període del pla experimental, i essent conscients de la importància de l’adquisició d’aquesta llengua, l’escola continua impartint l’àrea d’Educació Visual i Plàstica en anglès als cicles mitjà i superior, utilitzant aquesta llengua com a eina vehicular a l’aula.

A més, l’escola ha avançat l’aprenentatge de l’anglès oral a P3, amb una dedicació horària de dues sessions setmanals.