Projecte Educatiu

PROJECTE EDUCATIU

RESUM ACTUALITZAT 2018

ÍNDEX

 1. CONTEXT

1.1.Situació del poble

1.3. Situació de l’escola

1.3. Tipologia de Centre

1.3.1. Identificació

1.3.2. Etapes educatives

1.3.3. Plantilla

1.3.4. Personal no docent

 1. TRETS D’IDENTITAT
 2. LÍNIA PEDAGÒGICA. OBJECTIUS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I DE GESTIÓ.

3.1. Objectius educatius del Centre

3.1.1. Objectius Generals

3.1.2. Objectius Específics

 1. CRITERIS DE GESTIÓ I D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

4.1. Horaris

4.2. Organització del professorat

4.3. Serveis

4.4. Funcions i òrgans de gestió

4.5. Decisions curriculars i pedagògiques

 1. AVALUACIÓ
 2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
 3. INDICADORS DE PROGRÉS

 

 1. CONTEXT
 • SITUACIÓ DEL POBLE

Ripoll, localitat de muntanya, és la capital de la comarca del Ripollès. Segons dades del 2017 té una població de 10611 habitants.

Fa uns anys Ripoll era una vila totalment industrial, amb important indústria tèxtil i metal·lúrgica. Actualment, degut a la crisis econòmica, queden poques fàbriques.

Ripoll aposta pel sector del turisme i serveis. A més queden petites i mitjanes empreses amb dedicacions diverses.

Els últims anys Ripoll ha rebut molta població immigrada. Aquesta procedeix bàsicament del Marroc i sud Amèrica. També hi ha alguna família de l’Europa de l’est, xinesa, africans i pakistanesos.

 

 • SITUACIÓ DE L’ESCOLA

Ripoll compta amb dues escoles d’infantil i primària de caràcter públic. Dues més de concertades. Un institut de secundària i  Batxillerat públic i una secundària  concertada.

La nostra escola està ubicada al barri de la Carretera de Barcelona, un dels més poblats de la localitat.

L’Escola Joan Maragall de Ripoll es defineix com un centre de titularitat pública que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Té més de 80 anys d’història.

El ventall  socioeconòmic de la majoria de les famílies que hi assisteixen és d’un nivell mitjà – baix i baix.

La situació econòmica de les nostres famílies ha anat empitjorant amb la crisi dels darrers anys. Cada vegada cal gestionar més quantitat de beques i ajuts.

 • TIPOLOGIA DEL CENTRE

 Identificació

ESCOLA JOAN MARAGALL

Carretera de Barcelona 6-8.  17500 Ripoll.

CODI DEL CENTRE: 17002995

NIF: Q 6755180 D

Correu electrònic: b7002995@ xtec.cat

TELÈFON I FAX: 972 700 451

VOTACIONS AL CONSELL ESCOLAR

INSTAGRAM: joanmaragallripoll

 

 • Etapes educatives

EDUCACIÓ INFANTIL. (2n cicle. P3, P4 i P5)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA ( De 1r a 6è).

Tenim desdoblats els nivells de 2n i de 5è.

El centre disposa d’una SIEI.

 • Plantilla de professors

Actualment, al curs 2018-2019 disposem d’una plantilla de  20,875 professors i una educadora de la SIEI.

 • Personal no docent

 El centre compta amb el següent personal d’administració i serveis:

 • 1 Educadora SIEI( funcionaria del Departament d’Ensenyament).
 • 1 Vetlladora
 • 1 Fisioterapeuta
 • 1 Logopeda
 • 1 conserge ( funcionari municipal )
 • 1 administrativa ( contractada pel Departament d’Ensenyament). Compartida amb l’altra escola pública de Ripoll.
 • 1 cuinera ( contractada per l’empresa del menjador – Hostesa)
 • 1 ajudanta de cuina (contractada per l’empresa del menjador – Hostesa)
 • Monitores de menjador (contractades per l’empresa del menjador – Hostesa)
 • Personal de neteja ( una contractada per l’Ajuntament i l’altra depén d’una empresa de neteja subcontractada per l’Ajuntament).

Les hores de dedicació varien cada curs segons les necessitats.

 1. TRETS D’IDENTITAT.

 “Ser una escola pública, catalana i democràtica que té com a objectiu el desenvolupament integral de tot l’alumnat perquè esdevinguin ciutadans i ciutadanes competents en un món canviant”.

 • Escola pública. Respectuosa amb el pluralisme ideològic, oberta a tothom que respecti els principis democràtics. Ens basem en el respecte de l’altre, de les seves idees polítiques, religioses i culturals. Eduquem els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte, convivència, diàleg… sense discriminacions de cap tipus: lingüístiques, capacitat intel·lectuals i/o físiques, culturals, religioses, econòmiques, socials…
 • Escola catalana. El català és utilitzat com a llengua d’ús habitual d’ensenyament i aprenentatge, a més de com a llengua de referència per a tota la comunitat educativa. Impartint àrees en català, castellà, anglès i francès per caminar cap el plurilingüisme.
 • Escola integradora i pluralista. Es respecta la llibertat de consciència, religions i creences individuals i socials.
 • Escola activa. Els plantejaments pedagògics es basaran en l’observació, l’experimentació i la participació dels alumnes en les tasques escolars. S’utilitzen diferents tipus d’agrupaments de treball. Es realitzen sortides pedagògiques i colònies, aquestes sempre relacionades amb el currículum i que ajudin a l’alumne a apropar-se a la realitat que els envolta.
 • Escola participativa. L’acció educativa és compartida per mestres, famílies i alumnes. Es potencia la participació responsable de tots els membres de la comunitat educativa. Es programen iniciatives on participen els alumnes en la vida i gestió diària de l’escola.
 • Escola oberta a l’entorn. Realitzem sortides pedagògiques, colònies, cursos de natació, esquiades, celebració de les festes tradicionals… impulsem i vetllem per mantenir i augmentar la col·laboració amb altres institucions del poble. Participem, sempre que ens sigui possible, en les iniciatives proposades per altres òrgans institucionals del nostre entorn.
 • Escola integradora de les noves tecnologies . Tractem la competència digital d’una manera transversal. Fomentem el seu bon ús sempre. apostem per les noves tecnologies tot formant el professorat i introduint canvis metodològics importants a les aules: PDI, programació i robòtica, treball amb plataformes com Edmodo, classdojo…

El nostre projecte  és obert a tots els membres de la comunitat educativa. Considerem  bàsica la participació de pares, mares, alumnat, professorat i personal no docent. Facilitem al màxim els espais de debat i comptem amb totes les aportacions i suggeriments.

Educar és créixer de manera integrada. És per això que col·laborem estretament amb les famílies en l’educació integral dels seus fills.

Les competències bàsiques conformen l’eix vertebrador del nostre procés educatiu. Així assegurem que els nostres nens i nenes adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i en canvi continu com la que ens ha tocat viure. Això significa ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. Formem alumnes competents, que són aquells que utilitzen de manera efectiva coneixements, habilitats i actituds en contextos diferents.

L’alumne és protagonista del seu procés d’aprenentatge. Fomentem metodologies competencials, experimentació, treball cooperatiu…

Treballem l’assoliment de totes les competències que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement:

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

Competència artística i cultural

Tractament de la informació i competència digital

Competència matemàtica

Competència d’aprendre a aprendre

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Així com les competències específiques centrades a conviure i habitar el món  i relacionades amb la cultura i la visió d’aquest:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Competència social i ciutadana

Som una escola respectuosa amb la diversitat, inclusiva i acollidora que proporciona  una formació comuna a tot l’alumnat i respon a les seves necessitats. Escola que dóna resposta als diferents interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

Garantim la igualtat d’oportunitat per a tothom.

Creixem i aprenem en un clima positiu, de confiança i de respecte. Tot desenvolupant l’esperit crític dels nostres alumnes. En el nostre centre preval la mediació i el diàleg.

Fomentem els valors de llibertat, pau, solidaritat, respecte, igualtat, empatia,  tolerància, companyerisme …

Som una escola coeducadora  i no sexista.

Som Escola Verda i com a tal realitzem programes, projectes i activitats encaminades a assolir hàbits saludables i de respecte a l’entorn:

Pla de consum de fuita a l’escola

Els dilluns esmorzem fruita

Esmorzars saludables

Recollida selectiva

Som.nets

La nostra visió de futur es basa en preparar-nos per assolir nous reptes, estar sempre oberts a l’entorn, a nous projectes d’innovació… i vetllant constantment per la millora dels resultats educatius i la cohesió social.

 1. LÍNIA PEDAGÒGICA. OBJECTIUS D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I DE GESTIÓ
 •  OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CENTRE
 • Objectius Generals

El nostre centre té tres grans objectius generals a partir dels quals se’n deriven molts altres d’específics, així com les estratègies i actuacions per a assolir-los.

Els tres objectius generals de la nostra escola són:

 1. Millorar els resultats educatius.
 2. Millorar la cohesió social.
 3. Millorar l’organització i la gestió interna del centre.

A partir d’aquesta base es construeix tota la vida interna del centre. Qualsevol activitat i iniciativa escolar està vinculada a un dels objectius exposats.

 • Objectius específics

Objectius específics relacionats amb la millora dels resultats educatius:

 • Potenciar el treball de les competències bàsiques.
 • Potenciar la innovació educativa.
 • Apostar per la formació permanent del claustre.
 • Millorar la competència lingüística dels nostres alumnes.
 • Potenciar el treball de l’expressió oral a EI.
 • Millorar la fluïdesa i comprensió lectora.
 • Sistematitzar el treball de la lectura a nivell de centre.
 • Planificar i programar el treball competencial de l’expressió escrita a nivell de centre.
 • Millorar la competència matemàtica dels nostres alumnes.
 • Fomentar la motivació dels alumnes pels aprenentatges.
 • Desenvolupar la capacitat de coneixement de si mateix i augmentar l’autoestima del nostre alumnat.
 • Fomentar la participació activa de tots els agents educatius.
 • Crear un clima de confiança o seguretat per afavorir l’afany de superació i esperit d’iniciativa.
 • Dinamitzar la biblioteca del centre.
 • Fomentar l’ús de les TAC a l’aula i al centre.
 • Iniciar el treball de programació i robòtica.
 • Garantir el treball amb les noves tecnologies a tot l’alumnat.
 • Potenciar l’ús de les llengües estrangeres.
 • Potenciar una educació plurilingüe.
 • Realitzar l’àrea de plàstica en llengua anglesa.
 • Desenvolupar pràctiques inclusives al centre.
 • Planificar i consensuar una línia d’escola a nivell metodològic.

Objectius específics relacionats amb la millora de la cohesió social:

 • Potenciar la convivència i el bon clima al centre.
 • Garantir la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
 • Interioritzar la cultura i la llengua de la nostra comunitat com a pròpies.
 • Potenciar la conducta cívica i respectuosa vers persones, equipaments i entorn.
 • Augmentar la nostra relació amb l’entorn.
 • Participar en diferents projectes i iniciatives en relació amb altres institucions de la localitat.
 • Fomentar la relació escola – família.
 • Respectar la interculturalitat.
 • Millorar la imatge del centre.
 • Dinamitzar les hores d’esbarjo.

Objectius específics relacionats amb la millora de l’organització i gestió interna del centre:

 • Disposar de tots els documents de centre que marca la normativa: PdC ( en elaboració ), PLC ( en elaboració ), PEC ( en revisió).
 • Revisar i mantenir actualitzats els documents ja existents.
 • Elaborar els documents que manquen.
 • Millorar la gestió dels espais comuns.
 • Aconseguir un claustre àgil i amb un clima adequat.
 • Potenciar la figura de Coordinador de Cicle.
 • Agilitzar els processos de discussió i presa de decisions.
 • Invertir, en la mesura que sigui possible, en l’adquisició de material digital i tecnològic.

Les actuacions concretes realitzades per a l’assoliment dels diferents objectius queden reflectides, exposades i explicades en altres documents de centre adjunts. PROGRAMACIÓ GENERAL DE CENTRE – PAC – PROJECTE DE DIRECCIÓ.

 1. CRITERIS DE GESTIÓ I D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

4.1.HORARIS

Horari alumnat:  matí de 9h a 12h / tarda de 15h a 17h.

Els alumnes de primària que fan SEP surten dos dies a la setmana a les 12,30h.

En jornada continuada l’horari serà de 9h a 13h.

Tots els alumnes entraran per la porta principal de l’escola. Aquesta s’obrirà cinc minuts abans de les 9h i de les 15h. Es tancarà un cop hagi entrat tot l’alumnat. Ens dirigim a les aules sense fer files.

Els pares deixaran els seus fills a la porta principal, no poden entrar dins el recinte escolar.

Els alumnes de transport, al matí, poden entrar per la porta de l’aparcament, ja que arriben força abans.

La sortida és a les 17h.

Els alumnes de P3 sortiran per la porta de l’aparcament.

Els alumnes de P4, P5 i Cicle Inicial sortiran per la porta principal de l’escola.

Els alumnes de CM i CS sortiran per la porta de Sant Josep de Calassanç.

Horari professorat. Matí de 9h a 13h / Tarda de 15h a 17h.

En jornada continuada l’horari serà de 9h a 14h.

4.2.ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT

 • PER CICLES: els mestres de cada cicle es troben periòdicament dos cops per setmana per a tractar temes relatius al cicle tant a nivell pedagògic com organitzatiu. També el coordinador  fa el traspàs d’informació de les reunions dels coordinadors de cicle amb l’equip directiu.
 • EN COMISSIONS: Les comissions es reuneixen un cop a la setmana. Cada curs es plantegen les comissions existents i el seu funcionament, així com les persones que la integren . Es decideix en funció de les necessitats del centre i dels objectius del Pd i PGA. Actualment tenim la comissió de: festes, pedagògica, atenció a la diversitat, informàtica, escoles verdes, biblioteca.

4.3.SERVEIS

 • MENJADOR ESCOLAR. El Consell Comarcal cedeix la gestió a l’Ampa. L’empresa encarregada de la gestió és Hostesa. Amb una cabuda màxima de 150 alumnes. Es treballen hàbits alimentaris, socials i d’higiene. Es potencia els productes de la comarca i ecològics. Menús supervisats per professionals dietistes. Es contempla l’atenció adequada a aquells alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies alimentàries. Oferint menús adequats a tothom. (  Document annex.  PLA FUNCIONAMENT MENJADOR )
 •  El centre ofereix la possibilitat del servei D’ACOLLIDA MATINAL. Aquest servei és gestionat per l’AMPA. A partir de les 8h del matí fins les 9h.
 • ACTIVITATS EXTRAESCOLARS organitzades per l’AMPA, pel Consell Esportiu i per l’Escola de Música del Ripollès.
 • La psicòloga ve al centre un cop setmanalment i les vegades esporàdiques que calguin.
 • Les hores al centre depèn cada curs de les necessitats a cobrir.
 • Les hores al centre depèn cada curs de les necessitats a cobrir.
 • Les hores al centre depèn cada curs de les necessitats a cobrir i de la dotació que ens ofereix el Departament d’Ensenyament.

4.4.FUNCIONS I ÒRGANS DE GESTIÓ

Els òrgans exposats a continuació queden regulats per la normativa vigent i és allà on s’especifiquen les seves funcions.

Òrgans de Govern unipersonal

 • EQUIP DIRECTIU . Format per Directora, Cap d’Estudis i Secretària. Són les responsables de la gestió i l’administració del centre, de la coordinació pedagògica, de la gestió del personal, i de les relacions amb les diferents administracions.
 • CÀRRECS DE COORDINACIÓ UNIPERSONAL.

– Coordinador de cicle. Li correspon la planificació, coordinació i gestió de les reunions de cicle. Tenim un càrrec de coordinador per cada cicle. Una hora setmanal es reuneixen amb Directora i Cap Estudis per tal de tractar temes diversos en el funcionament de centre.

– Coordinador TIC. Vetlla pel bon funcionament i manteniment per l’equipació tecnològica i digital del centre. Responsable de coordinar tot el treball digital a l’escola. Participa en l’elaboració del Pla TAC. Participa en la formació STAC. En aquest document es troba més informació. (Document annex. PLA TAC).

Les funcions principals del coordinador o coordinadora TIC – TAC són les següents:

 • Assessorar els professors del centre en l’ús didàctic de les TAC i en la dimensió STEM de les tecnologies digitals, així com orientar-los sobre la formació en TAC, amb la col·laboració dels serveis educatius de la zona.
 • Assessorar el director o directora, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica, econòmica i administrativa del Departament d’Ensenyament.
 •  Intentar facilitar el treball als companys, ajudant en la planificació i preparació de les programacions.
 • Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equips digitals del centre.
 • Manteniment d’equips: mantenir actualitzat l’aplicatiu d’avaries per a comunicar-ho al tècnic de manteniment.
 • Assessorar sobre l’adquisició de nou material digital.
 • Configurar el material digital comprat en funció de les necessitats del centre.
 • Vetllar pel compliment de la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics.
 • Utilitzar preferentment programari i recursos digitals en català d’acord amb el que estableix l’article 20 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Tenir cura dels criteris d’accessibilitat per seleccionar els recursos digitals als espais web del centre.
 • Fer el seguiment dels Serveis TIC, mitjançant les aplicacions disponibles a aquest efecte, en el marc de l’actual model TIC de la Generalitat de Catalunya.
 • Vetllar perquè tot el programari instal·lat en cadascun dels ordinadors del centre tingui la llicència legal d’ús corresponent.
 • Altres funcions que el director o directora del centre li encomani d’acord amb les directrius del Departament d’Ensenyament.

TIC:Tecnologies de la Informació i Comunicació

TAC:Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement

La figura d’algú que coordini i motivi el treball amb les TAC és òbvia i necessària. Per això vam decidir perfilar una plaça, ja que aquest tema al nostre centre era un punt dèbil. Necessitavem una persona amb els coneixements i empenta necessaris per tal de dur a terme amb èxit totes les funcions especificades en aquest document.

La figura del coordinador TAC té tot el suport de l’equip directiu. De moment disposa de dues hores lectives per a realitzar les tasques. Aquesta dedicació s’anirà decidint en funció de l’organització del centre i el volum del seu treball.

Els últims anys s’ha fet tot un esforç per tal de dotar al centre de material digital suficient per anar avançant en les noves tecnologies: PDI, tauletes, portàtils, bee bots… Tot això acompanyat de formació del professorat i impulsat des de l’equip directiu i el coordinador TAC.

També de projectar el centre a les xarxes socials. Pàgina web de Nodes i Instagram.

Actualment estem portant a terme un projecte d’introducció de la robòtica educativa al centre.  El coordinador TIC és l’encarregat de fer de formador intern a la resta del Claustre. Es comença a Educació Infantil fins a cicle superior. S’està fent un treball progressiu i es distribueixen els diferents continguts a treballar a cada nivell. L’objectiu és introduir la robòtica i programació en les nostres seqüències didàctiques.

S’ha presentat sol·licitud en el projecte STEAM.  Tot i que ha estat denegada la figura del coordinador TIC motiva al Claustre per tornar a intentar-ho la propera vegada retocant el projecte presentat.

Vista la necessitat d’aquesta figura al centre es va decidir perfilar una plaça.

 • Dades d’identificació del lloc de treball PERFIL PROFESSIONAL DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT (TIC).

Especialitat docent PRIMÀRIA.

Nom del perfil professional: competència digital en ús i aplicació de TIC/TAC

No teníem més opcions ja que eren les úniques vacants al centre de les quals podíem disposar. A més és en aquesta etapa on es fa un treball més intensiu i global d’aquest àmbit.

 • Dades bàsiques del perfil professional.

Les funcions especifiques que determinen el  perfil del lloc de treball estan referides a l’àmbit o competència digital en ús i aplicació de les TIC/TAC.

 • Contingut funcional:

_ MISSIÓ: Impulsar i coordinar l’ús de les TIC/TAC de forma transversal al centre d’acord amb el PEC, el Projecte de Direcció i els estàndards tecnològics del Departament d’ensenyament. D’aquesta manera podrem incrementar l’ús didàctic d’aquestes noves tecnologies en tot el procés d’ensenyament i aprenentatge del nostre alumnat. Assegurem així la millora de la competència digital.

 • Funcions principals addicionals a les funcions docents ordinàries

– Assessorar a tot el professorat en l’ús didàctic de les TIC/TAC.

– Coordinar i ajudar a la formació del professorat en relació a les TIC.

-Vetllar perquè l’ús de les noves tecnologies estiguin contemplades en les programacions.

– Planificar  actuacions amb l’objectiu de millorar la competència digital.

 • Altres funcions i activitats docents

– Col·laborar en la realització, actualització i aplicació de la programació digital del centre.

– Assessorar al professorat i ajudar-lo en l’ús de les noves tecnologies.

– Dur a terme part del treball de la competència digital en alguns cursos tot coordinant-se amb els tutors corresponents.

– Ser el coordinador/a d’informàtica del centre.

– Participar en els seminari STAC.

– Formar part de la comissió de la pàgina web.

– Coordinar el manteniment de la web de l’escola.

– Administrar l’Instagram de l’escola.

– Liderar projectes com el de la introducció de la programació i robòtica educativa al centre.

– Liderar i coordinar la participació en projectes d’innovació com “STEAM”.

– Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equips digitals del centre.

– Assessorar sobre l’adquisició de nou material digital.

– Configurar el material digital comprat en funció de les necessitats del centre.

– Elaborar el Pla TAC del centre.

 • Acreditació addicional dels requisits

– Disposar de la titulació de PRI

– Tenir activat Perfil TIC

 • Perfil de les competències professionals
 • Competència tècnica

– Especialitat primària

– Tenir activat el perfil TIC

– Formació

– Experiència prèvia

 • Competències transversals

– Actualització professional i millora contínua.

– Treball en equip.

– Planificació i organització

– Capacitat de lideratge

Coordinador Lingüístic. Programa, planifica i coordina les activitats relacionades amb la llengua seguint les directrius del PLC.( Document en elaboració).

4.5. DECISIONS CURRICULARS I PEDAGÒGIQUES

Els objectius prioritaris del sistema educatiu català són l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, desenvolupament al màxim de les capacitats de l’alumnat com a principi fonamentador de l’equitat, garantia i cohesió social.

Treballem tots els àmbits amb una visió competencial.

. Àmbit lingüístic: treballem la llengua catalana, castellana, anglesa i francesa (CS). Realitzem tot d’activitats per arribar a una bona comprensió oral i lectora i una bona expressió oral i escrita. Volem aconseguir que l’alumnat tingui una bona competència plurilingüe.

. Àmbit científic – matemàtic: donem molta importància a les matemàtiques i les ciències. S’intentarà fer la formació i demanar participació en el projecte STEAM.

. Àmbit de tractament de la informació digital: tractem la competència digital de manera transversal. És important que l’alumne sàpiga seleccionar la informació i donem prioritat a l’àmbit digital. Estem elaborant el PLA TAC. La nostra prioritat és l’equipament informàtic i tecnològic del centre i anar treballant l’àmbit digital en totes les àrees. En els últims anys estem invertint molt en la compra de PDI, portàtils, tablets… Estem formant professorat i hem començat a introduir el treball de la programació i robòtica ( des de P3) en les nostres aules. Document annex . PLA TAC.( document en elaboració)

. Àmbit social i ciutadà. Treballem el respecte per l’entorn i intentem conscienciar l’alumnat. Formem part de moltes iniciatives i projectes encaminats a assolir això. En les PGA s’especifiquen tots aquests projectes d’escola.

. Àmbit artístic. Volem que els nostres alumnes es comuniquin a través d’aquests llenguatges. Promovem la creativitat. Realitzem iniciatives relacionades amb aquest àmbit: Festival Nadal, Festival fi curs, trobades comarcals musicals, exposicions de treballs plàstics…

Projecte Curricular.  Document annex.

Segons el Decret 18/2008 i el decret 142/2007 correspon al centre el desenvolupament del currículum.

A nivell de centre es va realitzar tot un treball coordinat entre el professorat i es van establir els mínims a assolir de cada àmbit i en cada cicle. També vam acordar els continguts a treballar així com els criteris d’avaluació.

Potenciem el treball de la llengua tot caminant cap a un context plurilingüe. Utilitzem les noves tecnologies com a eines d’aprenentatge i tractant la competència digital de manera transversal.

Tota la nostra tasca parteix del context real en el qual la impartim i coneixent les característiques del nostre alumnat. Partim dels coneixements previs, motivacions, experiències socioculturals i sempre sota una visió inclusiva adeqüem la intervenció del professorat.

Totes les activitats que portem a terme tenen com a finalitat l’assoliment de l’aprenentatge integral i competencial.

Alguns dels principis per a la intervenció dins l’aula seran els següents:

 • Ensenyar a partir de les motivacions dels alumnes, basant-nos en els seus interessos i el seu context social.
 • Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge i atendre la diversitat.
 • Utilitzar metodologies i dinàmiques d’aula que motivin, interessin i siguin adequades al grup.
 • Foment de la interacció a l’aula.
 • Dur a terme aprenentatges significatius, constructius i funcionals.
 • Integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament- aprenentatge i avaluació de les diferents àrees del currículum.
 • Introduir la competència digital de manera transversal.
 • El mestre és facilitador de l’aprenentatge.
 • Establir diferents criteris i estratègies d’agrupaments facilitadores d’aprenentatge: desdoblament de grups classe, suport dins l’aula,…
 • Establir activitats i actuacions sempre des del punt de vista de la inclusió.

Projecte Lingüístic.  ( Document en elaboració).

La nostra escola utilitza el català com a llengua d’ús habitual. Es mostra respectuosa front la diversitat lingüística. Caminem cap a una educació plurilingüe.

Les àrees de llengua que impartim al nostre centre són les següents: LLengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua anglesa ( des d’EI) i Llengua Francesa (CS).

A més s’imparteix l’àrea d’Educació visual i plàstica en anglès a tota la primària.

A més de realitzar una sessió setmana de les rutines en anglès a EI dins el projecte “Are you ready?”.

Creiem fonamental l’apartat oral de la llengua. És per auxò que el centre realitza formació interna en aquest sentit.

Donem valor i importància a totes les dimensions de la llengua, intentem desenvolupar totes les competències d’aquest àmbit.

Som un centre inclusió i que aposta per la coeducació. En aquest sentit també s’intenta tenir la màxima cura en el llenguatge que utilitzem en els  documents, informacions a les famílies… vetllem per tal que sigui un llenguatge no sexista ni discriminatori.

Educació Infantil

El marc de referència d’aquesta etapa és el Decret 18/2008 de 9 de setembre on es concreta el currículum del segon cicle de l’educació infantil.

Aquest currículum presenta  les capacitats que ha d’assolir l’alumnat: aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma; aprendre a pensar i a comunicar; aprendre a descobrir i a tenir iniciativa; i aprendre a conviure i habitar el món. Aquests quatre eixos tenen continuïtat a l’educació primària mitjançant les competències bàsiques.

En el currículum les finalitats de l’etapa es concreten en les capacitats que ha d’assolir l’alumnat. Més enllà de l’adquisició de determinats coneixements i habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva en contextos i situacions diferents.

Per aconseguir l’assoliment de les capacitats,  la intervenció dels mestres és activa i que s’orienta a estimular experiències i potenciar els processos maduratius, amb els recursos que siguin més precisos i en concordança amb els nivells evolutius respectius i el context sociocultural dels infants.

A Educació Infantil la metodologia es basa en l`’observació, experimentació i activitat dels més petits. Donem molta importància a treballar els hàbits per a fomentar la responsabilitat, autonomia, les habilitats socials, la convivència, hàbits de treball…

Algunes de les estratègies que es porten a terme a Educació Infantil:

 • Treball per projectes.
 • Treball per Racons de llengua, matemàtiques manipulatives i joc simbòlic.
 • Tallers intercicles de matemàtiques i entorn.
 • Tallers d’experimentació.
 • Treball sistemàtic de la llengua oral.
 • Treball globalitzat
 • Realitzar les rutines en anglès a tota l’EI . “Are you ready?”
 • Introducció de la llengua anglesa des de P-5.
 • Treball de la competència digital des de P-3 ( activitats amb les PDI, bee-bots, tablets, ordinadors…)
 • Treball en petits grups heterogenis, desdoblaments, suports dins i fora de les aules…
 • Sortides pedagògiques
 • Activitat de natació
 • Colònies

Educació Primària

Prenent com a marc de referència el Decret 119/2015, de 23 de juny, on es concreta el currículum d’EP, es manifesta que tota intervenció educativa s’ha de regir pel principi d’atenció a la diversitat i sota la mirada d’una escola inclusiva. Ens basarem també en el nou Decret d’Inclusió a l’hora de planificar la nostra tasca educativa.

A l’educació primària, el currículum centrat en les competències bàsiques pretén aconseguir en primer lloc, integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements. En segon lloc, el fet de partir de les competències afavoreix que l’alumnat, posi en relació els diversos tipus de continguts i els utilitzi de manera efectiva en diferents situacions i contextos. I, en tercer lloc, les competències orienten el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, donant una pauta per a les distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

La finalitat més important d’aquesta etapa educativa és que l’alumnat adquireixi les eines necessàries per entendre el món en el que viuen, i posar fonaments perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activa i críticament a la societat.

Algunes de les estratègies i projectes del nostre centre que posem en pràctica per aconseguir l’objectiu anterior són:

 • Prioritzar desdoblaments heterogenis en les àrees instrumentals.
 • Treball per projectes , sobretot a l’àrea de medi
 • Optimitzar els suports dins les aules
 • Prioritzar el treball competencial
 • Metodologia basada en aprenentatge constructiu, significatiu i funcional.
 • Enfoc transversal de la competència digital. Totes les aules disposen de PDI i material digital com tablets, portàtils…
 • Pla Lector ( veure document a part)
 • Taller de Comprensió lectora
 • Treballar l’escriptura de manera competencial ( formació i document en elaboració).
 • Taller de resolució de problemes a primària.
 • Matemàtiques manipulatives
 • Sortides pedagògiques

Aconseguim el nostre model d’escola amb el treball diari realitzant projectes, programes, activitats i iniciatives com les següents:

 • PLA D’IMPULS PER LA LECTURA
 • ARE YOU READY? Rutines i joc simbòlic en llengua anglesa a l’Educació Infantil
 • Anglès curricular des de P-5
 • PLÀSTICA EN ANGLÈS a tota la primària
 • COLÒNIES A ED. INFANTIL I PRIMÀRIA
 • COLÒNIES ANGLESES a Cicle Superior
 • ENGLISH DAY
 • EL NOSTRE HORT. Projecte interdisciplinari en col·laboració amb la Fundació MAP
 • PROJECTE PATI. Dia del joc i esport alternatiu// Musiquem els divendres
 • NATACIÓ ESCOLAR (Educació Infantil i cicle Inicial)
 • Programa EBE “Esport Blanc Escolar “. Esquí a CM
 • PRÀCTIQUES INCLUSIVES : Dofins de colors, Taller en col·laboració amb Mifas, adquisició de material adequat, adaptació mobiliari de centre i aula, gronxadors i construccions al pati adaptats i facilitadors de la inclusió…
 • INTERCANVIS INTERGENERACIONALS
 • PROGRAMES EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS LOCALS: Consistori Infantil, rutes Escolars Segures, Padrins de lectura, Pedalant al futur, Ripoll ciutat educadora, trobades esportives comarcals, trobades musicals, participació en concursos i certàmens, …
 • PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC (curricular, fungible,digital…)
 • PLA CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES
 • RECOLLIDA SELECTIVA ( ESCOLES VERDES)
 • NETS
 • ARA ESCRIC
 • Iniciació a la ROBÒTICA EDUCATIVA
 • COMPETÈNCIA DIGITAL a l’aula: Classdojo, Edmodo, Kahoot… treball amb tablets, ordinadors, PDI…

Pel que fa a l’organització i ús de les TAC queda tota la informació recollida en el PLA TAC ( document en elaboració). Aquí exposem alguna de les més significatives:

 • Tot el professorat utilitza els sistemes de projecció, ja siguin interactius (PDI) o no, a les aules.
 • Aquests sistemes els utilitza també l’alumnat fent activitats interactives i/o exposicions davant un grup.
 • El Claustre està compromès en anar avançant en la integració de les TAC a l’aula ( fent formació i aplicant els coneixements obtinguts).
 • L’ús de les TAC és divers i abasta des d’aplicacions instrumentals fins activitats de cerca i presentació d’informació.
 • Introduïm continguts digitals en les programacions de la majoria d’àrees curriculars.
 • Introduïm el treball de la robòtica i programació des de P3 ( bee-bots, Lightboot, Cody, scratch junior, scratch…..
 • Disposem d’una dotació de tablets per cicles que ens permet realitzar treballs de competència digital dins l’aula ordinària.
 • Establim un horari per nivell d’ocupació de l’aula d’informàtica on anem sempre en grup partit.
 • Fer ús del correu electrònic per a la comunicació interna (professorat i alumnat) i externa ( famílies, administració i serveix externs)
 • Mantenim actualitzada la pàgina web del centre amb entrades d’articles per part de professorat i alumnat.
 • Hem establert els mínims de competència digital a assolir a cada cicle i els criteris d’avaluació.
 • Anem actualitzant la programació digital cada curs.

5.AVALUACIÓ

Ens basem en l’ORDRE ENS/164/2016 , de 14 de juny per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

L’Avaluació serà global, continua i formativa. Basada en una observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d’aprenentatge i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.

La finalitat de l’avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències, ritmes i capacitats. Evidentment, també ens permet als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del procés d’aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les.

Donem molta importància al caràcter formatiu de l’avaluació. És per això que intentem que els alumnes coneguin sempre prèviament els objectius i els criteris d’avaluació de les activitats que realitzen.  A més reben un retorn qualitatiu dels resultats.

Diversifiquem les activitats i els instruments d’avaluació.

A més incorporem en els diferents cursos els mecanismes d’autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.

Ens prenem l’avaluació com una eina que ens serveix per analitzar, valorar i reorientar, si cal, l’acció educativa del centre.

Avaluem tot el procés d’ensenyament aprenentatge, a més dels continguts assolits, donem importància a l’esforç, la constància, la capacitat de treball, el comportament…

No avaluem totes les activitats només les competencials i que fan referència directa als objectius que ens hem proposat.

Si hem canviat la manera de treballar, també s’ha de canviar la manera d’avaluar. Avaluarem els objectius d’aprenentatge amb indicadors d’avaluació graduats. Una bona manera que cada vegada fem servir més és la rúbrica.

Cada trimestre es realitza una sessió d’avaluació per cicles, amb la presència d’un membre de l’equip directiu. Allà queden recollides totes les impressions i informacions dels alumnes, així com els acords presos. Es fa un acta de cada reunió.

Es parla sobre l’evolució del grup classe i els alumnes en particular ( si cal )

Les famílies han d’estar informades de l’evolució dels seus fills/es. Aquesta informació es durà a terme de diferents maneres: informes escrits, reunions de pares, entrevistes.

Hi haurà una reunió general, feta per nivell o  per cicle,  a principi de curs.

Cada trimestre els tutors informen als pares dels progressos dels seus fills mitjançant avaluacions parcials per  escrit. A EI són dos.

El tutor/a mantindrà, com a mínim, una entrevista individual amb els pares dels alumnes, una per cicle. Cada vegada que el mestre o la família ho consideri oportú es pot sol·licitar una entrevista. Aquestes queden recollides a l’expedient de l’alumne.

Utilitzem el model d’informe del programa Esfera amb les nomenclatures corresponents.

A les avaluacions parcials s’avalua la nota global d’àrea. A l’avaluació final també s’avaluen les diferents dimensions de cada àrea. Les avaluacions aniran acompanyades de comentaris pedagògics.

A part de les avaluacions internes, el centre també realitza una prova d’avaluació diagnòstica durant l’etapa i la prova d’avaluació de les competències bàsiques a 6è.

Cada curs escolar abans de l’inici de les activitats lectives fem un traspàs d’informació entre cursos per tal de garantir la continuïtat del procés educatiu i la informació personal dels alumnes recollides al llarg de la seva escolarització. Així com entrevistes amb el centre de secundària.

Els alumnes amb Pla Individualitzat seran avaluats segons aquest. Respectant en tot moment el seu ritme d’assoliment de les competències i tenint en compte totes les mesures addicionals de reforç o ampliació previstes.

6.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Som escola inclusiva. Els nostres principis garanteixen un model d’escola per a tothom. Tots els agents del centre ens impliquem i comprometem amb aquesta fita. Volem garantir la presència, la participació i la consecució de l’èxit de tot l’alumnat.

. Principi d’inclusió: els alumnes poden aprendre junts i van a la classe que els correspon per edat.

. Principi de normalització: tots els alumnes reben un programa educatiu adequat, cal tractar-los de la mateixa manera.

. Principi de personalització: Tothom és igual, però cadascú d’acord mb les seves característiques.

. Principi d’igualtat d’oportunitats: ajudar aquells que més ho necessiten amb els recursos que facin falta perquè assoleixen els objectius d’aprenentatge,

. Principi de coeducació: tenir en compte la coeducació en les activitats programades ( apartat del PdC en elaboració),

Tots aquests principis es concreten en actuacions recollides en els diferents documents de centre ( PGA).

Un dels objectius és organitzar tota l’atenció a la diversitat per tal de garantir l’aprofitament al màxim dels recursos que disposem.  A l’escola tenim tota la informació centralitzada i a l’abast de tothom. Fàcil de consultar i fer seguiment de la situació dels nostres alumnes.

ACORDS SOBRE ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 1. Centralitzar la informació de la trajectòria dels alumnes (tots) per garantir la no pèrdua d’informació i la duplicitat d’accions.
 2. Abans de formalitzar una demanda de valoració per par de l’EAP fer un treball previ d’equip docent amb la recollida de les estratègies metodològiques emprades i la valoració d’aquestes.
 3. Mantenir actualitzades les dades.
 4. Fer de les CAD una eina de gestió, organització i presa de decisió vers l’AD, més que no un lloc on es parlin d’alumnes en concret.
 5. Aprovació PI alumnat nee competencial.
 6. Aprovació PI alumnat nouvingut.
 7. Establir uns criteris (adjunts) de classificació d’alumnat factible de ser atesos per SIEI.
 8. Distribuir l’atenció horària a l’alumnat en funció de les necessitats i recursos. Distribució acordada entre professorat AD i Cap d’Estudis.
 9. Tutora SIEI responsable d’aixecar actes de les CAD (adjuntes).
 10. Amb Esfer@ l’alumnat amb PI es pot avaluar segons el seu PI. Per tant no es limita la qualificació.
 11. S’acorda posar en el PI el nivell educatiu al qual s’ajusta els objectius i continguts proposats.
 12. Apostem per la inclusió de l’alumnat i per distribuir l’atenció a la diversitat dins l’aula, sempre que sigui possible.
 13. La comissió d’AD són els responsables de mantenir actualitzades les dades, en col·laboració amb Cap d’Estudis i mestres tutors. Al final del llistat hi ha un document que és la radiografia del grup classe, on consten tots els alumnes i molta informació referents a ells. Tutors i mestres implicats són els responsables de mantenir actualitzades les dades. MOLT IMPORTANT!!!!!
 14. Aquí es recullen totes les entrevistes amb les famílies i altra personal extern, que es fan al llarg de l’escolarització dels alumnes. Així com els acords als quals s’han arribat i les actuacions que s’han dut a terme amb la valoració d’aquestes.
 15. D’aquesta manera recollim i centralitzem l’itinerari educatiu de tot el nostre alumnat.

SEP. Document a part

 SUPORTS DINS LES AULES

DESDOBLAMENT DE GRUPS

 1. INDICADORS DE PROGRÉS

El sistema d’indicadors ens permet identificar el compliment dels objectius del PEC. Evidentment aquests també hi apareixen en les diferents PGA i el PdD.

Els indicadors de progrés plantejats fan referència als següents aspectes:

 • Els de la PGA i PdD coherents amb el PEC.
 • Proves internes: ACL, Expressió Escrita, Resolució de problemes.
 • Proves externes: diagnòstiques i de competències bàsiques.
 • Evolució dels resultats educatius.
 • Millora de la competència digital.
 • Índex de demanda del nostre centre.
 • Índex de professorat que realitza formació.
 • Índex d’absentisme escolar.
 • Igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
 • Grau de participació de les famílies en iniciatives i projectes de centre.

Aquest document és un resum actualitzat del PEC aprovat al juny del 2014.

Hi ha molts apartats que en el document original encara són vigents. Molts apartats ja queda indicat que estan més desenvolupats en documents a part.

Aquest resum ha estat aprovat per Consell Escolar el dia 11 de Desembre de 2018.

Ripoll, desembre