Salut

SALUT ESCOLAR

Els alumnes que durant el curs passin o hagin passat alguna malaltia infecto-contagiosa (hepatitis, tuberculosi, …) hauran de presentar immediatament un informe mèdic garantint que no existeix cap perill de contagi.

No pot venir a l’escola cap nen o nena que presenti febre, paràsits (polls, puces, …), conjuntivitis, diarrea o estomatitis (llagues a la boca) fins que es garanteixi la totalitat de la seva recuperació.

Igualment, en cas de malaltia parasitària, el centre trucarà als tutors legals de l’alumne perquè el vinguin a buscar i l’alumne/a no tornarà a l’escola fins l’eliminació total dels paràsits i/o llémenes.

Si un alumne es troba indisposat durant la jornada escolar, s’haurà d’avisar a la família per tal que el vinguin a recollir. Si no es localitza la seva família haurà de romandre al centre, a no ser que es tracti d’un cas d’urgència mèdica.

Mantenir la situació de baixa per malaltia de l’alumne fins que no hagi constància de l’absència d’estat febril durant 24h.

El centre col·laborarà amb els serveis sanitaris del servei de Sanitat Municipal en l’organització de control de carnets de vacunes, activitats de promoció de salut i d’altres que el Departament assigni com a propostes.

Qualsevol campanya de vacunació o de revisió mèdica que s’hagi d’efectuar al centre es comunicarà prèviament a la Direcció del Centre i s’acordarà l’horari i la manera de dur-ho a terme.

Dins de tot el recinte escolar està prohibit fumar i veure begudes alcohòliques. No es podrà fumar a l’entrada del centre segons normativa vigent.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

El personal docent del centre no podrà administrar cap tipus de medicament dins de l’horari escolar. En cas excepcional i crònic per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del Centre Educatiu que administri al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.

Els alumnes que hagin de prendre medicaments durant les hores de permanència en el centre ho faran sota l’autorització dels seus pares o tutors legals, ja que el centre no se’n fa responsable