Material escolar

Dins del Projecte d’Escola Verda, la manera més sostenible que podem trobar dins d’aquest apartat és que el material escolar que necessiten els alumnes del centre sigui socialitzat, ja sigui per l’estalvi que això suposa a l’hora de fer la despesa. Per tal de que no hi hagi diferències entre alumnes, tots tindran els mateixos recursos i cal que aprenguin a respectar el material, ja que és de tots/es. Els pares, mares i/o tutors legals abonaran una quota per any, què serà aprovada pel Consell escolar, havent consultat al Claustre de mestres prèviament, qui serà el qui haurà fet la previsió de despeses per cada any.

Dins d’aquesta quota entraran totes les despeses que es puguin ocasionar durant el curs escolar, material fungible, disfresses, organització festes tradicionals…

Serà obligatori portar l’agenda escolar que l’AMPA determini.

Els alumnes no han de portar cap tipus de material, ja que l’escola el proporciona, excepte en aquells casos que necessitin algun material específic (caixes, ampolles, …) o bé que hagin malmès o trencat el material. Llavors l’hauran de reposar.