Documents d’escola

PEC.

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) és el document que defineix com funciona un centre educatiu.

L’escola pretén :

Acompanyar  l’alumnat en el creixement intel·lectual, emocional i social contribuint en la formació de persones amb esperit crític i compromeses.

Aconseguir que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques pròpies de l’etapa per poder desenvolupar-se en el món que els envolta.

Formar l’alumnat en la responsabilitat dels seus actes i en el respecte envers les persones i l’entorn.

Aconseguir que les persones que formen part de la comunitat educativa se sentin acollides i estimades a l’escola.

PROJECTE DE DIRECCIÓ 2021-2025

Aquest projecte concreta els objectius i línies prioritaris d’actuació per als cursos 2021 a 2025.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

“El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si escau, de l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre”     

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. GENERALITAT DE CATALUNYA

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA. 

“El Projecte de convivència és el document que engloba el conjunt d’accions encaminades a la millora de la convivència en el centre educatiu i, per tant, recull les intervencions que el centre docent desenvolupa per tal de capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva de conflictes.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre …

També recull els mecanismes que el centre estableix a l’hora de resoldre els conflictes i de crear unaatmosfera de treball i convivència segura i saludable.

El Projecte de convivència representa per als centres una manera de pensar en com treballar el desenvolupament personal i col·lectiu de cada alumne.

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament

NOFC

Aquest document recull les normes d’organització i funcionament de la nostra escola .

PGA  del centre 2021-22

Aquesta és la nostra Programació General Anual del Centre, recull tots els aspectes relatius a l’organització i funcionament de l’ escola, concretant i sistematitzant en objectius les qüestions prioritzades  per a aquest curs escolar.

 

MEMÒRIA DEL CURS 2020-21

Aquesta és la nostra Memòria Anual de Centre, document on es recull la valoració de les activitats i d’altres aspectes que s’han dut a terme durant el curs escolar, d’acord amb l’aplicació que s’hagi fet del pla anual. La seva elaboració correspon a la direcció del centre amb les aportacions de l’equip educatiu, i l’aprova el consell escolar.

Cordialment,

L’equip directiu i el claustre.