Reunions generals

Sabem que quan famílies i professorat cooperen, els alumnes tendeixen a tenir millors resultats educatius i a gaudir més dels aprenentatges.

Un dels moments clau en la relació família-escola són les reunions d’inici de curs. Aquestes reunions són una oportunitat per construir  una col·laboració activa i una comunicació fluïda per un objectiu comú; el benestar i l’educació dels infants i adolescents.

Aquest curs les nostres reunions s’han enfocat en el treball de  Visió de Centre. Un eix d’aquesta visió consisteix en analitzar la nostra pràctica educativa. i ho hem fet comprovant que compleixi els set principis de l’aprenentatge. Volem que pogueu conèixer com treballem i per què.

 

Abans de començar el curs els tutors/es tenen una entrevista individual amb les famílies dels alumnes nous/ves.

Durant tot el curs hi ha la possibilitat de tenir entrevistes individuals amb els/les tutors/es les vegades que es cregui convenient. Com a mínim es fa una entrevista amb cada família.

La comunicació diària amb les famílies es fa mitjançant l’agenda escolar.