Com aprenem

A l’ Escola s’utilitzen metodologies que promouen l’autonomia personal i intel•lectual. Afavoreixen la construcció del coneixement amb experiències pràctiques de la vida real i promouen el treball cooperatiu com: ambients de lliure circulació, racons d’aprenentatge, projectes de treball i d’altres.

– Competència comunicativa

Es pretén aconseguir que les llengües que es treballen a l’escola tinguin un ús i una intenció comunicativa en les diferents metodologies.

La llengua catalana és la llengua vehicular i de comunicació.

Es potencia la competència comunicativa en un context multilingüe (llengües castellana i anglesa) i en multiplicitat de llenguatges (verbal, escrit, digital, matemàtic, audiovisual, plàstic, corporal, musical, programació…)

– Projecte de filosofia 3-18 del Grup IREF. Xarxa de les Filoescoles

Aquest projecte s’inicia a educació infantil i es continua treballant a primària. Té com a principal objectiu desenvolupar la capacitat de pensar i ampliar l’esperit crític a través del llenguatge.

-Acció tutorial i projecte Escolta’m

L’escola considera imprescindible dedicar estones individuals a cada alumne per tal d’enfortir el vincle afectiu amb el tutor/a. El projecte Escolta’m de tutoria en petiti grup afavoreix aquest vincle.

 Escola inclusiva

A la nostra escola hi té cabuda tot tipus d’alumnat entenent que les famílies coneixen i estan d’acord amb el nostre projecte educatiu.

Des del curs 2007/2008 es va dotar a l’escola d’una USEE (Unitat de suport a l’Educació Especial) Per aquest motiu la plantilla s’ha ampliat amb una mestra més d’Educació Especial i una educadora d’Educació Especial.

– Escola associada a la UNESCO

L’escola forma part d’una xarxa internacional de relacions amb escoles d’arreu del món, amb la finalitat de treballar l’educació per la pau, els drets humans, el respecte al medi ambient i la interculturalitat.

– Biblioteca

Aquest projecte pretén potenciar l’afició a la lectura de l’alumnat i dinamitzar l’ús de la biblioteca escolar per part de tota la comunitat educativa. També pretén informatitzar-la i convertir-la en mediateca.

Projecte de medi ambient i sostenibilitat. Escoles més sostenibles.
Aquest projecte pretén potenciar el respecte i la conservació de l’entorn , promou accions concretes de millora en relació al medi ambient i sostenibilitat en el nostre entorn immediat.(hort, recuperació de tortugues autòctones mediterrànies, reciclatge selectiu de residus…)

– Sortides i colònies

L’escola organitza activitats, sortides i colònies des de P-3 fins a 6è que afavoreixen la convivència entre els i les alumnes i  complementen l’ensenyament  a l’aula  aportant un major coneixement de la societat actual i del medi natural i social.