Projecte pedagògic Primària

Entendre l’educació com un procés constructiu en què l’actitud que mantenen professors i alumnes permet que l’aprenentatge sigui significatiu. Com a conseqüència d’aquesta concepció constructiva de l’ensenyament, l’alumne es converteix en motor del seu propi procés d’aprenentatge en modificar ell mateix els seus esquemes de coneixement.

En resum, el procés d’aprenentatge, entès dins d’aquest model constructivista, compleix les condicions següents:

  • Parteix del nivell de desenvolupament de l’alumnat i dels aprenentatges previs.
  • Assegura la construcció d’aprenentatges significatius a través de la mobilització dels seus coneixements previs i de la 1a memorització comprensiva.
  • Possibilita que l’alumnat faci aprenentatges significatius per mateix.
  • Proporciona situacions en què l’alumnat ha d’actualitzar els seus coneixements.
  • Proporciona situacions d’aprenentatge que tenen sentit per a l’alumnat, amb la finalitat que resultin motivadores.

Principis que orienten la nostra pràctica educativa:

  • Metodologia activa: Integració activa de l’alumnat en la dinàmica general de l’aula i en l’adquisició i configuració dels aprenentatges.
  • Atenció a la diversitat de l’alumnat: Un dels nostres principis bàsics és tenir en compte els diferents ritmes d’aprenentatge, així com els diversos interessos i motivacions que tenen.
  • Avaluació del procés educatiu: L’avaluació es concep d’una manera global, és a dir, analitza tots els aspectes del procés educatiu i permet la retroalimentació, l’aportació d’informacions precises que permeten reestructurar l’activitat en conjunt.

Agrupaments d’alumnes:

Els diversos models d’agrupament que adopta el centre són una dimensió essencial de Projecte Curricular. La diversitat d’agrupaments al llarg d’aquest procés compleix dos objectius:

  • Proporciona una explotació millor de les activitats escolars.
  • Constitueix un instrument d’adequació metodològica a les necessitats de l’alumnat.

La diversitat de models d’agrupament permet reforçar en aquelles matèries que els nostres alumnes tenen més dificultats. A Matemàtiques els alumnes reforcen aspectes que tenen a veure amb el Càlcul i la Resolució de problemes. A Llengua Catalana es fa una especial incidència en l’expresió escrita i la Comprensió Lectora.

L’Escola dóna molta importància a la Llengua Anglesa i fa uns anys que ha introduït l’assignatura de Science a tota la Primària.