Preinscripció i matrícula curs escolar 2020-2021

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

El número de desempat per a la preinscripció del curs 2020-21 és el 33386.

  • Matrícula: 13 a 17 de juliol

Enllaç calendari de preinscripció i martrícula curs 2020-2021

Presentació de la sol·licitud de preinscripció:

Sol·licitud telemàtica: Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús del suport informàtic. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període (del 13 al 22 de maig).

Què caldrà fer?

llibre de família ( (primera pàgina amb el número de registre i següents on consti el nom de l’infant, pares i/o mare…)

DNI de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor-a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Només en el cas que sigui al·legat algun criteri de prioritat:

-Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.

-Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

-Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

La sol·licitud de preinscripció es considerarà formalitzada i el centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

Sol·licitud presencial:, per als casos en què els sol·licitants que no puguin fer la presentació telemàtica, de manera excepcional, els centres organitzaran la presentació de la sol·licitud, assignant una cita prèvia que caldrà demanar al telèfon 93 575 88 93 / 666 63 65 60. Les sol·licituds presencials només es podran presentar del dia 19 al 22 de maig.

Què caldrà fer?

Portar la documentació  fotocopiada de:

llibre de família ( (primera pàgina amb el número de registre i següents on consti el nom de l’infant, pares i/o mare…)

DNI de la persona sol·licitant (pare/mare/tutor-a) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.

Només en el cas que sigui al·legat algun criteri de prioritat:

-Certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.

-Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

-Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

  • Portar la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Portar mascareta i guants.
  • Important: no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. Cal tenir present que amb l’obertura dels centres per al tràmit de preinscripció només està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu, per tant no es podran fer visites.

AQUÍ PODEU CONSULTAR MÉS INFORMACIÓ DE L’ESCOLA:

Tota informació relacionada amb el procés de  preinscripció  per el  curs 2020-2021 la trobaran a l’enllaç  del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

Sol·licita més informació: ginesta@ginestamontcada.cat

93 575 88 93 / 666 63 65 60

La consulta l’oferta de places inicial de la preinscripció es pot fer a l’enllaç: Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021.