Normes i funcionament del centre

  CONVIVIM I COMPARTIM!

Formeu part del centre i entre tots hem d’aconseguir que el funcionament i la convivència  siguin agradables i fluides. Per poder-ho assolir respectarem les següents normes extretes de les NOFC (normes d’organització i funcionament del centre) i del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

Normes referents al comportament personal

 • L’assistència i la puntualitat a la classe són obligatòries.
 • L’alumne ha de portar el material necessari pel desenvolupament de les tasques escolars. A l’aula d’informàtica, cal portar el ratolí i els auriculars personals.
 • Cal assistir al centre amb una adequada higiene personal i vestits de forma correcta.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en tot el recinte escolar. A més, la mascareta cal que compleixi la normativa UNE i que es renovi amb assiduïtat.
 • Abans d’entrar i de sortir d’una l’aula o dels lavabos, caldrà fer un rentat de mans amb el gel hidroalcohòlic.

Normes referents a les relacions interpersonals

 • Cal tenir un tracte respectuós amb el professorat, personal del centre i companys.
 • Cal fer servir el diàleg com a via per solucionar problemes; així insults, assetjaments o agressions seran sancionats.
 • Cal tenir cura de les pertinences pròpies i respectar la dels altres. L’escola no se’n fa responsable.
 • No està permès pertorbar als companys que estiguin realitzant qualsevol activitat escolar.
 • Cal mantenir la distància de 1,5 metres entre els companys i el professorat.

Normes referents a l’entrada i sortida al centre

 • La puntualitat és més important que mai per garantir les mesures de seguretat per combatre el COVID-19.
 • Caldrà limitar els desplaçaments pel centre a l’estrictament necessari: entrada i sortida de l’aula i per anar als lavabos. Caldrà seguir les indicacions del terra per desplaçar-se per l’edifici.
 • L’horari acadèmic és d’obligat compliment.
 • Es controlarà l’assistència mitjançant un full de signatures.
 • Les absències s’hauran de justificar com més aviat possible al tutor de cada grup.
 • L’acumulació de faltes d’assistència no justificades comporta la pèrdua de l’escolaritat.

Normes referents al funcionament del centre

 • Es farà un bon ús de les instal·lacions, mobiliari i material escolar qui provoqui un desperfecte haurà de pagar la seva reparació.
 • Abans i després d’utilitzar el mobiliari o els ordinadors caldrà desinfectar-los amb la solució desinfectant i el paper d’un sol ús que hi haurà disponible al dispensador de cada aula.
 • No està permès menjar o beure a les aules.
 • No es permet l’ús d’aparells de telefonia mòbil  o reproductors de so que puguin destorbar el normal desenvolupament de les classes tret que el professor/a indiqui el contrari.
 • L’alumne només pot sortir de l’aula durant l’horari lectiu quan tingui permís del professor responsable.
 • No es permet fumar dins del recinte escolar.
 • Si algú presenta símptomes compatibles amb el COVID-19 se li aplicarà el protocol de gestió de casos recollit al punt 4.5. del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

El document de les NOFC renovat al juny del 2018, el podeu consultar en aquest enllaç: NOFC